Terms and Conditions

Last updated: March 27th, 2024

BENDROSIOS MOKĖJIMO INICIJAVIMO PASLAUGOS TAISYKLĖS

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PAYMENT INITIATION SERVICE

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  GENERAL PROVISIONS

1.1. Ši bendroji mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugų sutartis („Sutartis“) nustato asmens (Mokėtojo) ir UAB BLUE EMI LT, juridinio asmens kodas 305682465, buveinės adresas Žalgirio g. 94, 3 aukštas, LT-09300, Vilnius, Lietuva, veikiančios pagal Lietuvos banko 2022 m. spalio 11 d. išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją Nr. 93 („Bendrovė“) teises ir pareigas asmeniui naudojantis Bendrovės teikiamomis mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugomis. Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.

1.1. This general agreement for payment initiation and account information services ("Agreement") establishes the rights and obligations of an individual (Payer) and UAB BLUE EMI LT, a legal entity with code 305682465, domicile at Žalgirio str. 94, 3rd floor, LT-09300, Vilnius, Lithuania, operating under the electronic money institution license No. 93 issued by the Bank of Lithuania on October 11, 2022 ("Company") when the individual uses the payment initiation and account information services provided by the Company. Data about the Company is collected and stored in the Register of Legal Entities of the State Enterprise Centre of Registers.

1.2. Ši Sutartis taikoma tik tiems asmenims, kurie yra Prekybininkų (kaip nurodyta 2 skyriuje) klientai. Bendrovė pagal šią Sutartį mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugas teikia tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga asmenims atsiskaitant už prekes arba paslaugas Prekybininkams, su kuriais Bendrovė turi sudariusi atitinkamas mokėjimo paslaugų teikimo sutartis. Be šios Sutarties, su Bendrovės teikiamomis paslaugomis susijusius santykius tarp Bendrovės ir asmens (Mokėtojo) taip pat reguliuoja Bendrovei ir (ar) asmeniui (Mokėtojui) taikytini teisės aktai, taisyklės, taip pat protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principai.

1.2. This Agreement applies only to individuals who are the clients of Merchants (as defined in Section 2). The Company provides payment initiation and account information services under this Agreement only to the extent necessary for individuals to pay for goods or services to Merchants with whom the Company has concluded relevant payment services provision agreements. In addition to this Agreement, the relationship between the Company and individual (Payer) regarding services provided by the Company is also governed by the legal acts, rules, and principles of reasonableness, fairness, and good faith applicable to the Company and/or the individual (Payer).

1.3. Asmuo (Mokėtojas) privalo susipažinti su šia Sutartimi prieš pradėdamas naudotis Bendrovės teikiamomis mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugomis.

1.3. Individual (Payer) must familiarize themselves with this Agreement before using the payment initiation and account information services provided by the Company.

1.4. Sutartis sudaroma nuotolinio ryšio priemonėmis, t. y. asmeniui (Mokėtojui) susipažinus su Sutartimi ir pažymėjus „Tęsti“, yra laikoma, jog Sutartis sudaryta ir asmuo (Mokėtojas) atidžiai perskaitė šią Sutartį, ją suprato ir su ja laisva valia sutinka, įsipareigoja jos laikytis bei naudotis Bendrovės teikiamomis mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugomis Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.4. This Agreement is concluded by means of remote communications, i.e. upon the individual (Payer) reviewing this Agreement and clicking "Continue", the Agreement shall be deemed concluded and the individual (Payer) shall be deemed to have carefully read, understood, and freely agreed to all the terms and conditions of this Agreement and to be bound by it. The individual (Payer) agrees to use the payment initiation and account information services provided by the Company in accordance with the terms and conditions set forth in this Agreement.

1.5 Ši Sutartis nekeičia jokių Sąskaitą tvarkančios įstaigos sąlygų, dėl kurių susitarė asmuo (Mokėtojas) ir jo mokėjimo paslaugų teikėjas (Sąskaitą tvarkanti įstaiga), todėl tokios sąlygos toliau galioja naudojantis Bendrovės, pagal šią Sutartį, teikiamomis mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugomis.

1.5 This Agreement does not change any of the terms and conditions agreed upon between the individual (Payer) and their payment service provider (Account Servicing Institution), and therefore such terms and conditions will continue to apply when using the payment initiation and account information services provided by the Company under this Agreement.

1.6 Šios Sutarties aktuali versija taip pat visuomet yra prieinama Bendrovės internetinėje svetainėje https://blueemi.com/terms-and-conditions  

1.6 The current version of this Agreement is also always available on the Company's website https://blueemi.com/terms-and-conditions

2.  SĄVOKOS

2.  DEFINITIONS

2.1. Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

2.1. The capitalized terms in these Terms and Conditions have the following meanings:

2.1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu (privačiu) asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas ar keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

2.1.1. Personal Data - any information relating to an identified or identifiable natural person (data subject). An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as personal identification number, one or more factors specific to the physical, physiological, psychological, economic, cultural, or social identity of that natural person;

2.1.2. Darbo diena – jeigu kituose Bendrovės skelbiamuose dokumentuose nenustatyta kitaip, Bendrovės darbo diena – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta poilsio ar švenčių diena;

2.1.2. Business Day – unless otherwise specified in other documents published by the Company, the Company's business day is a day that is not a Saturday, Sunday or other public holiday or day of rest established by the laws of the Republic of Lithuania;

2.1.3. Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Mokėjimo nurodyme yra nurodytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas;

2.1.3. Recipient – a natural or legal person who is indicated in the Payment Order as the recipient of the funds of the Payment Transaction;

2.1.4. Mokėjimo inicijavimo paslauga („MIP“) – mokėjimo paslauga, kai Mokėtojo prašymu Mokėjimo nurodymas inicijuojamas iš Mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje („Sąskaitą tvarkanti įstaiga“) per Bendrovę;

2.1.4. Payment Initiation Service (“PIS”) – a payment service where, at the request of the Payer, a Payment Order is initiated from a Payment Account opened with another payment service provider's institution (“Account Servicing Institution”) through the Company;

2.1.5. Mokėjimo nurodymas – Mokėtojo arba Gavėjo nurodymas savo mokėjimo paslaugų teikėjui įvykdyti Mokėjimo operaciją;

2.1.5. Payment Order – an instruction given by the Payer or the Payee to their payment service provider to execute a Payment Transaction;

2.1.6.  Mokėjimo operacija – Mokėtojo, Mokėtojo vardu arba Gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas neatsižvelgiant į Mokėtojo ir Gavėjo pareigas, kuriomis grindžiama Mokėjimo operacija;

2.1.6. Payment Transaction – a deposit, transfer or withdrawal of funds initiated by the Payer, on behalf of the Payer or by the Payee, regardless of the obligations between the Payer and the Payee that underlie the Payment Transaction;

2.1.7. Mokėjimo operacijos autorizavimas – Mokėtojo sutikimas įvykdyti Mokėjimo operaciją;

2.1.7. Payment Transaction authorization – the Payer's consent to execute a Payment Transaction;

2.1.8. Mokėjimo pervedimas – Mokėjimo operacija, kai Mokėtojo iniciatyva lėšos pervedamos į Gavėjo Mokėjimo sąskaitą;

2.1.8.  Payment Transfer – a Payment Transaction where, at the initiative of the Payer, funds are transferred to the Payee's Payment Account;

2.1.9. Mokėjimo sąskaita – vieno ar kelių mokėjimo paslaugų vartotojų vardu atidaryta sąskaita, naudojama Mokėjimo operacijoms vykdyti;

2.1.9. Payment Account – an account opened in the name of one or more payment service users, which is used to execute Payment Transactions;

2.1.10.   Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kuris turi Mokėjimo sąskaitą ir leidžia vykdyti Mokėjimo nurodymą iš tos Mokėjimo sąskaitos arba, kai nėra Mokėjimo sąskaitos, kuris pateikia Mokėjimo nurodymą;

2.1.10. Payer – a natural or legal person, other organization or its subdivision that holds a Payment Account and authorizes the execution of a Payment Order from that Payment Account or, in the absence of a Payment Account, a person who submits a Payment Order;

2.1.11. Personalizuoti saugumo duomenys – autentiškumo patvirtinimo tikslais naudojami duomenys, dėl kurių naudojimo susitarė mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas;

2.1.11. Personalised Security Credentials - data used for authentication purposes, the use of which is agreed upon between the payment service provider and the payment service user;

2.1.12.   Priežiūros institucija - Bendrovės veiklos priežiūrą vykdanti institucija – Lietuvos bankas, juridinio asmens kodas 188607684, buveinės adresas Gedimino pr. 6, Vilnius, Lietuva. Lietuvos banko kontaktinė informacija pateikiama interneto svetainėje www.lb.lt/lt/kontaktai;

2.1.12. Supervisory Authority - the institution responsible for supervising the Company's activities - the Bank of Lithuania, legal entity code 188607684, registered address Gedimino av. 6, Vilnius, Lithuania. The contact information of the Bank of Lithuania is available on the website https://www.lb.lt/en/contacts;

2.1.13. Prekybininkas – asmuo, užsiimantis prekybine veikla interneto parduotuvėje (parduodantis prekes ir/arba paslaugas) ir sudaręs mokėjimo paslaugų teikimo sutartį su Bendrove;

2.1.13. Merchant - a person engaged in commercial activity in an online store (selling goods and/or services) and who has entered into a payment services agreement with the Company;

2.1.14.  Priimtina kalba – lietuvių arba anglų kalba;

2.1.14. Acceptable Language - Lithuanian or English;

2.1.15. Sąskaitos informacijos paslauga („SIP“) – mokėjimo paslauga, kai internetu pateikiama konsoliduota informacija apie vieną ar kelias asmens turimas Mokėjimo sąskaitas kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje arba kelių mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose. SIP yra tik informacinė paslauga, jos metu nėra inicijuojama Mokėjimo operacija;

2.1.15. Account information service (“AIS”) - a payment service where consolidated information about one or more payment accounts held by an individual at a payment service provider institution or institutions of several payment service providers is provided online. AIS is an informational service only, and no Payment Transaction is initiated during it;

2.1.16. Sąskaitą tvarkanti įstaiga – bankas, kredito unija, elektroninių pinigų įstaiga ar kita konkretaus asmens sąskaitą (-as) tvarkanti finansų įstaiga ir teikianti jam mokėjimo paslaugas vadovaujantis tokios įstaigos ir asmens sudaryta sutartimi;

2.1.16. Account Servicing Institution - a bank, credit union, electronic money institution or other financial institution that holds an account for a natural or legal person and provides payment services to that person under an agreement between such institution and the person;

2.1.17. Sistema – programinis sprendimas, esantis Bendrovei priklausančiuose internetiniuose puslapiuose, kuris vystomas Bendrovės ir naudojamas Bendrovės paslaugų teikimui.

2.1.17. System - a software solution located on the Company's websites, which is developed by the Company and used to provide the Company's services.

2.2. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Bendrajame duomenų apsaugos reglamente bei kituose taikytinuose teisės aktuose.

2.2. Other terms used in these Terms and Conditions shall be understood and interpreted as defined in the Law on Electronic Money and Electronic Money Institutions of the Republic of Lithuania, the Law on Payments of the Republic of Lithuania, the General Data Protection Regulation and other applicable legal acts.

3.  ĮKAINIAI

3.  FEES

3.1. Bendrovė MIP teikia nemokamai.

3.1. The Company PIS provides free of charge.

3.2. Mokėtojui gali būti taikomas Sąskaitą tvarkančios įstaigos mokestis už atitinkamo tipo Mokėjimo pervedimus, kurį nuskaito Mokėtojo Sąskaitą tvarkanti įstaiga, kaip jo mokėjimo paslaugų teikėjas.

3.2. The Payer may be charged a fee by the Account Servicing Institution for the respective type of Payment Transfers, which is deducted by the Payer's Account Servicing Institution, acting as their payment service provider.

4.  MIP IR SIP

4.  PIS AND AIS

4.1. Bendrovės teikiama MIP suteikia Mokėtojui galimybę per Bendrovės Sistemą prisijungti prie savo asmeninės elektroninės bankininkystės, pateikti automatiškai suformuotą Mokėjimo nurodymą savo Sąskaitą tvarkančiai įstaigai ir jį patvirtinti (autorizuoti), o Bendrovės teikiama SIP leidžia Mokėtojui sužinoti kokias Mokėjimo sąskaitas jis turi Sąskaitą tvarkančioje įstaigoje ir kokie yra tų Mokėjimo sąskaitų likučiai bei pagal tai suteikia galimybę Mokėtojui pasirinkti sąskaitą, iš kurios turėtų būti atliekama Mokėjimo operacija.

4.1. The Company's provided the PIS allows the Payer to connect to their personal online banking through the Company's System, submit an automatically generated Payment Order to their Account Servicing Institution and confirm (authorize) it, while the SIP provided by the Company allows the Payer to find out which Payment Accounts they have with the Account Servicing Institution and the balances of those Payment Accounts, and on this basis gives the Payer the possibility to choose the account from which the Payment Transaction should be made.

4.2. Mokėtojas inicijuoja ir pateikia Mokėjimo nurodymą, jungdamasis ne tiesiogiai prie savo elektroninės bankininkystės per Sąskaitą tvarkančią įstaigą kaip jo mokėjimo paslaugų teikėją, o per Bendrovės sukurtą programinį sprendimą, kuriuo naudojasi prekybininkai, sudarę atitinkamas mokėjimo paslaugų sutartis su Bendrove.

4.2. The Payer initiates and submits a Payment Order by connecting not directly to their online banking through the Account Servicing Institution as their payment service provider, but through the Company's software solution used by merchants who have entered into relevant payment services agreements with the Company.

4.3. Bendrovė teikia SIP tik gavusi Mokėtojo sutikimą ir Bendrovė susipažįsta tik su nurodytų Mokėjimo sąskaitų ir su jomis susijusių likučių informacija tik tiek, kiek tai būtina SIP teikti. Bendrovė teikdama SIP nenaudoja, neprieina prie jokių kitų duomenų ir jų nesaugo kitais tikslais, išskyrus SIP teikimą, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų, be kita ko, susijusių su duomenų apsaugos reikalavimais.

4.3. The Company provides the AIS only after obtaining the Payer's consent, and the Company only becomes familiar with the information about the specified Payment Accounts and their balances to the extent necessary to provide the AIS. The Company does not use, access or store any other data in providing the AIS and does not store it for other purposes, except for providing the AIS, in accordance with laws and other regulations, including those related to data protection requirements.

4.4. Bendrovė, teikdama MIP, nerenka, nekaupia ir nesaugo Mokėtojo pateiktų elektroninės bankininkystės duomenų (Personalizuotų saugumo požymių). Informacija, kurią asmuo naudoja jungiantis prie savo elektroninės bankininkystės (kliento atpažinimo kodas, slaptažodis, generatoriaus kodas, „Smart-ID“, „Mobile-ID“ ar kt.), yra užšifruojama ir naudojama tik vienkartiniam Mokėjimo nurodymo inicijavimui ir tik vienkartinės sesijos metu.

4.4. When providing the PIS, the Company does not collect, store or process the Payer's online banking data (Personalized Security Credentials) provided by the Payer. The information used by a person to connect to their online banking (client identification code, password, generator code, Smart-ID, Mobile-ID, etc.) is encrypted and used only for a single Payment Order initiation and only during a single session.

4.5 Bendrovė teikdama MIP, jokiu momentu nelaiko Mokėtojo lėšų ir neturi tiesioginės prieigos prie šių lėšų.

4.5 When providing the PIS, the Company at no time holds the Payer's funds and does not have direct access to these funds.

5.  MIP IR SIP TEIKIMO APRAŠYMAS

5.  PIS AND AIS PROVISION DESCRIPTION

5.1. Kiekvieną kartą Mokėtojui iki MIP teikimo pradžios momento yra pateikiama aiški bei nedviprasmiška informacija, kad šią paslaugą teiks būtent Bendrovė.

5.1. The Payer is always provided with clear and unambiguous information, before the start of the PIS provision, that this service will be provided by the Company.

5.2. Mokėtojas, norėdamas pasinaudoti MIP, privalo savo aktyviais veiksmais parodyti, jog susipažino su Bendrovės privatumo politika ir sutinka su šių Taisyklių nuostatomis.

5.2. In order to use the PIS, the Payer must actively demonstrate that they have read the Company's privacy policy and agree to the terms of these Terms and Conditions.

5.3. Mokėtojas, susipažinęs su Bendrovės privatumo politika bei sutikęs su jam taikytinomis šios Sutarties nuostatomis, pasirenka atitinkamą Sąskaitą tvarkančią įstaigą, iš kurios planuoja atlikti Mokėjimo pervedimą, prisijungimo prie Sąskaitą tvarkančios įstaigos identifikavimosi priemonę, suveda reikalingus duomenis prisijungimui, o turėdamas galimybę atlikti veiksmus daugiau negu vieno asmens vardu - pasirenka atitinkamą įgaliojimą (rolę) bei duoda sutikimą Bendrovei pasiekti Mokėtojo Mokėjimo sąskaitos (-ų) sąrašą.

5.3. The Payer, having acknowledged the Company's privacy policy and agreed to the provisions of these Terms and Conditions applicable to him/her, selects the corresponding Account Servicing Institution from which he/she plans to make the Payment Transfer, the identification tool for accessing the Account Servicing Institution, enters the necessary data for logging in, and in case of having the opportunity to perform actions on behalf of more than one person, selects the appropriate authorization (role) and gives consent to the Company to access the list of the Payer's Payment Account(s).

5.4. Bendrovei sėkmingai prisijungus prie Mokėtojo Sąskaitą tvarkančios įstaigos, Mokėtojui yra pateikiamas Mokėtojo Mokėjimo sąskaitų sąrašas ir tose sąskaitose esančių lėšų likučiai (SIP). Mokėtojui pasirinkus konkrečią Mokėjimo sąskaitą, iš kurios jis nori atlikti Mokėjimo pervedimą, yra suformuojamas Mokėjimo nurodymas ir, tik Mokėtojui patvirtinus šį Mokėjimo nurodymą Sąskaitą tvarkančios įstaigos identifikavimosi priemonėmis, yra inicijuojamas atitinkamas Mokėjimo nurodymas dėl Mokėjimo operacijos įvykdymo į Mokėtojo pasirinkto Gavėjo sąskaitą.

5.4. Once the Company has successfully logged in to the Payer's Account Servicing Institution, the Payer is presented with a list of their Payment Accounts the balances of funds in those accounts (AIS). Once the Payer has selected the specific Payment Account from which they wish to make the Payment Transfer, a Payment Order is generated and, only after the Payer has confirmed this Payment Order with the identification tools of the Account Servicing Institution, is the corresponding Payment Order initiated for the execution of the Payment Transaction to the Payer's chosen Recipient's account.

5.5. Bendrovė teikdama MIP Mokėtojui suformuoja Mokėjimo nurodymą pagal Bendrovei pateiktus Mokėtojo duomenis, kuriame automatiškai yra nurodyta:

5.5. When providing PIS to the Payer, the Company generates a Payment Order based on the Payer's data provided to the Company, which automatically includes:

5.5.1. mokėjimo suma, kurią Mokėjimo nurodymo inicijavimo metu patvirtino Mokėtojas, kai mokėjimo sumą nurodė arba pats Mokėtojas, arba Gavėjas (Bendrovės klientas), iš kurio paslaugas ar prekes ketina pirkti Mokėtojas;

5.5.1. the payment amount that the Payer confirmed during the initiation of the Payment Order, when the payment amount was indicated by either the Payer himself or the Recipient (the Company's client) from whom the Payer intends to purchase services or goods;

5.5.2. Gavėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas bei Gavėjo sąskaitos numeris;

5.5.2. Recipient’s name and surname or name and Recipient’s account number;

5.5.3.  mokėjimo paskirtis.

5.5.3.  payment purpose.

5.6. Suformavus Mokėjimo nurodymą, jame negali būti pakeista suma, nei Gavėjas ar kiti šios operacijos duomenys.

5.6. Once the Payment Order has been created, the amount, Recipient or any other data of this transaction cannot be changed.

5.7. Mokėtojas gali atšaukti Mokėjimo nurodymą iki to momento, kol nėra patvirtinamas (autorizuojamas) Mokėjimo nurodymas. Mokėtojas norą atšaukti Mokėjimo nurodymą privalo išreikšti aktyviais veiksmais nutraukdamas sesiją ir nepatvirtindamas (neautorizuodamas) Mokėjimo nurodymo.

5.7. The Payer can cancel the Payment Order until the moment the Payment Order is confirmed (authorized). The Payer must express his/her intention to cancel the Payment Order by actively terminating the session and not confirming (not authorizing) the Payment Order.

5.8. Po sėkmingai atlikto Mokėjimo nurodymo vykdymo inicijavimo, Bendrovė pateikia Mokėtojui ir Gavėjui patvirtinimą apie tinkamą Mokėjimo nurodymo inicijavimą ir sėkmingai atliktą Mokėjimo nurodymą.

5.8. After successful initiation of the Payment Order execution, the Company provides the Payer and the Recipient with a confirmation of the proper initiation of the Payment Order and the successful execution of the Payment Order.

5.9. Mokėtojui inicijavus Mokėjimo nurodymą, mokėjimas įvykdomas pagal Sąskaitą tvarkančios įstaigos nustatytus terminus.

5.9. Once the Payer initiates a Payment Order, the payment is executed according to the terms set by the Account Servicing Institution.

6.  ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

6.  PERSONAL DATA PROTECTION

6.1. Bendrovės sistemoje MIP teikimo tikslu gali būti tvarkomi šie duomenys - Mokėtojo vardas ir pavardė (arba pavadinimas), asmens kodas, Mokėjimo operacijos data, Mokėjimo operacijos suma, Mokėjimo operacijos paskirtis, elektroninio pašto adresas, IP adresas, Mokėtojo Mokėjimo sąskaitos numeris, mokėjimo kortelės duomenys; Mokėtojo pirkimo numerį, Mokėtojui pateiktos sąskaitos išrašymo datą, apmokėjimo terminą, perkamos prekės ar paslaugos pavadinimą, pritaikytos nuolaidos dydį. Bendrovė Asmens duomenis tvarko mokėjimo paslaugas reglamentuojančių teisės aktų ir būtinybės vykdyti sutartį dėl MIP suteikimo, kurios šalis yra duomenų subjektas (Mokėtojas), pagrindu.

6.1. The following data may be processed in the Company's system for the purpose of providing PIS - Payer's name and surname (or name), personal identification number, Payment Transaction date, Payment Transaction amount, Payment Transaction purpose, e-mail address, IP address, Payer's Payment Account number, payment card details, Payer's purchase number, invoice issue date, payment deadline, name of the purchased goods or service, and the amount of the discount applied. The Company processes Personal Data based on the legislation regulating payment services and the necessity to fulfil the agreement for the provision of PIS, of which the data subject (Payer) is a party.

6.2. Detaliau susipažinti su bendrosiomis Bendrovės vykdomo Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, su Asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais, taip pat sužinoti apie Asmens duomenų tvarkytojus, Asmens duomenų gavėjus ir naudojimąsi duomenų subjekto teisėmis bei atitinkamas sąlygas ir sąvokas galima Bendrovės privatumo politikoje, esančioje Bendrovės interneto svetainėje https://blueemi.com/privacy-policy.

6.2. To get more detailed information about the general terms and conditions of the Company's Personal Data processing, the purposes and legal grounds for Personal Data processing, as well as about the Personal Data processors, Personal Data recipients and the use of data subject rights and the relevant terms and conditions, please refer to the Company's Privacy Policy, which can be found on the Company's website https://blueemi.com/privacy-policy.

7.  ATSAKOMYBĖ

7.  LIABILITY

7.1. Bendrovė prisiima visišką atsakomybę už teisingą Mokėtojo Mokėjimo nurodymo pateikimą Sąskaitą tvarkančiai įstaigai.

7.1. The Company assumes full liability for the correct submission of the Payer's Payment Order to the Account Servicing Institution.

7.2. Jei Bendrovė pagal Mokėtojo inicijuotą Mokėjimo nurodymą suteikė MIP ir remiantis šia informacija, buvo įskaitytos Mokėtojo nurodytos lėšos Gavėjui, tačiau dėl kokių nors priežasčių lėšos iš Mokėtojo sąskaitos nebuvo nuskaitytos ir pervestos ar buvo grąžintos Mokėtojui, Bendrovė laikys tokias lėšas Mokėtojo įsiskolinimu Gavėjui.

7.2. If the Company, based on the Payment Order initiated by the Payer, provided PIS and, based on this information, the funds indicated by the Payer were credited to the Recipient, but for some reason the funds were not debited and transferred from the Payer's account or were returned to the Payer, the Company will consider such funds as the Payer's debt to the Recipient.

7.3. Jei Mokėtojas sužino apie neautorizuotą Mokėjimo operaciją naudojantis Bendrovės paslaugomis, Mokėtojas dėl to turi kreiptis į savo Sąskaitą tvarkančią įstaigą sutarčių su tokia Sąskaitą tvarkančia įstaiga nustatyta tvarka.

7.3. If the Payer becomes aware of an unauthorized Payment Transaction using the Company's services, the Payer must report it to their Account Servicing Institution in accordance with the procedures established in the agreement with such Account Servicing Institution.

7.4. Jei Mokėtojas sužino apie netinkamai inicijuotą Mokėjimo operaciją naudojantis Bendrovės paslaugomis, Mokėtojas dėl to turi kreiptis į Bendrovę šios Sutarties 8 skyriuje nustatyta tvarka.

7.3. If the Payer becomes aware of an inappropriately initiated Payment Transaction using the Company's services, the Payer must report it to the Company in accordance with the procedures established in Section 8 of this Agreement.

8.  TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

8.  APPLICABLE LAW AND DISPUTES RESOLUTION

8.1. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.1. This Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Lithuania.

8.2. Bendrovė siekia visas gautas pretenzijas ir visus ginčus su mokėjimo paslaugų gavėjais išspręsti taikiai, greitai ir šalims priimtinomis sąlygomis. Todėl iškilus ginčui asmenys raginami visų pirma kreiptis tiesiogiai į Bendrovę, kad pateikti skundai ir kilę ginčai būtų išspręsti taikiai ir derybų keliu.

8.2. The Company aims to resolve all received complaints and all disputes with payment service users amicably, quickly and mutually acceptable manner. Therefore, in the event of a dispute, individuals are encouraged first contact the Company directly so that complaints and disputes can be resolved amicably and through negotiations.

8.3. Asmuo gali pateikti bet kokią pretenziją ar skundą dėl Bendrovės teikiamos MIP atsiųsdamas pranešimą Bendrovės elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo apie savo teisių pažeidimą. Pretenzijoje turi būti nurodytos aplinkybės ir jas pagrindžiantys dokumentai, kuriais remiantis formuojama pretenzija.

8.3. A person can submit any claim or complaint regarding the PIS provided by the Company by sending a message to the Company's e-mail address no later than 3 (three) months from the date on which they became aware of the violation of their rights. The claim must specify the circumstances and the supporting documents on which the claim is based.

8.4. Bendrovė ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) Darbo dienų nuo tokios pretenzijos gavimo dienos išnagrinės gautą pretenziją ar skundą bei pateiks asmeniui išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą. Išskirtiniais atvejais, kai dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių atsakymo neįmanoma pateikti per 15 (penkiolika) Darbo dienų, Bendrovė pateiks asmeniui negalutinį atsakymą, aiškiai nurodydama atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio asmuo gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 (trisdešimt penkių) Darbo dienų.

8.4. The Company shall examine the received claim or complaint no later than 15 (fifteen) Business Days from the date of receipt of such claim and shall provide the person with a comprehensive, reasoned and documented response. In exceptional cases, when it is impossible to provide a response within 15 (fifteen) Business Days due to reasons beyond the Company's control, the Company shall provide the person with an interim response, clearly stating the reasons for the delay in responding to the complaint and the deadline by which the person will receive the final response. In any case, the deadline for the final response shall not exceed 35 (thirty-five) Business Days.

8.5. Asmenų pretenzijos ar skundai pateikti Bendrovei yra nagrinėjami nemokamai.

8.5. Claims or complaints submitted to the Company by individuals are examined free of charge.

8.6. Asmuo, manydamas, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar įstatymu saugomus interesus bei Bendrovės priimtas sprendimas jo netenkina arba Bendrovė nepateikė atsakymo per 8.4 punkte nurodytą terminą, turi teisę per 1 (vienerius) metus pasinaudoti kitais teisėtais savo teisių gynimo būdais, taip pat pateikti skundą Priežiūros institucijai Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklėse nustatyta tvarka. Skundą Priežiūros institucijai galima pateikti faksu, el. paštu (info@lb.lt arba prieziura@lb.lt)bei raštu (adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, arba Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius). Daugiau informacijos galite rasti Priežiūros institucijos interneto svetainėje.

8.6. If an individual believes that the Company has violated their rights or legally protected interests, and is dissatisfied with the Company's decision, or the Company has not provided a response within the time period specified in clause 8.4, they have the right to use other legal means of protecting their rights within 1 (one) year, as well as to submit a complaint to the Supervisory Authority in accordance with the procedure established in the Rules for the Examination of Individuals' Requests, Complaints, Notifications and Service of Individuals at the Bank of Lithuania. A complaint to the Supervisory Authority can be submitted by fax, e-mail (info@lb.lt or prieziura@lb.lt) and in writing (to the address Totorių str. 4, LT-01121 Vilnius, or Žalgirio str. 90, LT-09303 Vilnius). More information can be found on the website of the Supervisory Authority website.

8.7. Bet kuriuo atveju, asmuo, manantis, kad Bendrovė pažeidė jo teises arba teisėtus interesus, atsirandančius iš sudarytų sutarčių arba su jomis susijusių santykių, turi teisę tiesiogiai kreiptis į teismą. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Bendrovės buveinės vietą.

8.7. In any case, an individual who believes that the Company has violated their rights or legitimate interests arising from concluded agreements or related relationships has the right to apply directly to the court. All disputes related to these Terms and Conditions shall be examined by the courts of the Republic of Lithuania in accordance with the location of the Company's registered office.

9.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.  FINAL PROVISIONS

9.1. Šios Sutarties nuostatos taikomos kiekvieną kartą, kai Mokėtojas naudojasi Bendrovės teikiamomis  MIP ir SIP.

9.1. The provisions of this Agreement apply each time when the Payer uses PIS and AIS provided by the Company.

9.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata yra arba gali tapti negaliojančia, neteisėta ir (arba) neįgyvendinama, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui, teisėtumui ir (arba) įgyvendinamumui

9.2. If any provision of this Agreement is or becomes invalid, illegal and/or unenforceable, it shall not affect the validity, legality and/or enforceability of the other provisions of Agreement.

9.3. Ši Sutartis yra pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų tarp lietuvių ir anglų kalbų, pirmenybė teikiama Sutarčiai lietuvių kalba.

9.3. This Agreement is provided in Lithuanian and English languages. In case of any discrepancies between the Lithuanian and English versions, the Lithuanian version of Agreement shall prevail.

9.4. Asmuo, norėdamas pateikti skundą ar pretenziją arba pateikti bet kokį klausimą, susijusį su šiomis Taisyklėmis, tai padaryti gali atsiųsdamas informaciją el. paštu info@blueemi.com arba paštu Bendrovės buveinės adresu - Žalgirio g. 94, 3 aukštas, LT-09300, Vilnius, Lietuva. Bendrovės komunikacijos kalbos yra lietuvių ir anglų, o pasirinkimas kokia kalba bendrauti su Bendrove priklauso nuo pačio asmens, kuri kalba iš nurodytųjų jam yra priimtinesnė.

9.4. An individual who wants to submit a complaint or claim, or ask any questions related to these Terms and Conditions, can do so by sending information by e-mail to info@blueemi.com or by mail to the Company's domicile at Žalgirio st. 94, 3rd floor, LT-09300, Vilnius, Lithuania. The Company's communication languages are Lithuanian and English, and the choice of which language to communicate with the Company depends on the individual and which of the languages is more acceptable to him/her.

9.5. Bendrovė turi teisę bet kuriuo momentu keisti šią Sutartį. Tokie Sutarties pakeitimai įsigalioja nuo to momento, kai naujausia Sutarties versija yra paskelbiama Bendrovės internetinėje svetainėje https://blueemi.com/terms-and-conditions. Asmuo turi teisę bet kada susipažinti su galiojančia Sutarties, privatumo politikos redakcijomis Bendrovės svetainėje arba atskiru Bendrovei pateiktu asmens prašymu – tokiu atveju ši informacija yra pateikiama raštu arba naudojant bet kokią kitą Bendrovei priimtiną patvariąją laikmeną (laikmena, kurioje asmeniškai mokėjimo paslaugų vartotojui skirta informacija saugoma taip, kad su ta informacija būtų galima susipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu, ir iš kurios laikoma informacija atgaminama jos nepakeičiant).

9.5. The Company has the right to amend this Agreement at any time. Such amendments to the Agreement shall come into force from the moment the latest version of the Agreement is published on the Company's website https://blueemi.com/terms-and-conditions. The individual has the right to familiarize themselves with the current version of the Agreement and the privacy policy at any time on the Company's website or upon a separate request submitted to the Company by the individual - in such case, this information shall be provided in writing or using any other durable medium acceptable to the Company (a medium in which information intended for the individual payment service user is stored in such a way that the information can be accessed for a period of time corresponding to the purpose of the information and from which the stored information is reproduced without modification).