Terms & Conditions

Last updated: June 6th, 2024

BENDROJI ELEKTRONINIŲ PINIGŲ SĄSKAITOS IR MOKĖJIMO PASLAUGŲ SUTARTIS

GENERAL ELECTRONIC MONEY ACCOUNT AND PAYMENT SERVICES AGREEMENT

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. GENERAL PROVISIONS

1.1 Ši bendroji elektroninių pinigų sąskaitos ir mokėjimo paslaugų sutartis („Sutartis“) yra tarp:

UAB BLUE EMI LT, juridinio asmens kodas 305682465, buveinės adresas Žalgirio g. 94, 3 aukštas, LT-09300, Vilnius, Lietuva, veikianti pagal Lietuvos banko 2022 m. spalio 11 d. išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją Nr. 93 („Bendrovė“) ir Kliento (fizinis arba juridinis asmuo), kuris sėkmingai užsiregistruoja Bendrovės Sistemoje ir sudaro šią Sutartį elektroniniu būdu. 

1.1 This general electronic money account and payment services agreement ("Agreement") is between:

BLUE EMI LT, UAB, legal entity code 305682465, registered office address Žalgirio St. 94, 3rd floor, LT-09300, Vilnius, Lithuania, operating according to the Bank of Lithuania's 2022 October 11 issued electronic money institution license no. 93 ("Company")and the Client (natural or legal entity) who successfully registers in the Company's System and concludes this Agreement electronically.

1.2 Santykius, susiklostančius tarp Kliento ir Bendrovės, be šios Sutarties, taip pat reglamentuoja taikytini teisės aktai, kiti susitarimai, taisyklės ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principai.

1.2 The relationship between the Client and the Company is governed by the applicable legal acts, other agreements, regulations and the principles of reasonableness, fairness, and good faith.

1.3 Klientas ir (ar) Kliento atstovas turi atidžiai išnagrinėti šią Sutartį prieš apsispręsdamas registruotis Bendrovės Sistemoje bei naudotis Bendrovės teikiamomis Mokėjimo paslaugomis. 

1.3 The Client and (or) the Client's representative must thoroughly review this Agreement before deciding to register in the Company's System and use the Payment services provided by the Company.

1.4 Priklausomai nuo Klientų, besinaudojančių Bendrovės teikiamomis paslaugomis, pobūdžio (fizinis asmuo – vartotojas, ar juridinis asmuo), vienam ar kitam tarpusavio santykių su Bendrove klausimui sureguliuoti gali būti taikomas skirtingas reglamentavimas. Sutartyje yra išskirtos nuostatos, kurios taikomos skirtingai, priklausomai nuo to, ar Klientas yra fizinis, ar juridinis asmuo.

1.4 The services provided by the Company are subject to different regulations depending on whether the Client is a natural person (consumer) or a legal entity. The Agreement includes provisions that are applied differently based on the Client's status as a natural person or a legal entity.

1.5 Sutartis sudaroma tik su tais Klientais, kurie yra sutelktinio finansavimo platformos („Platforma“) operatoriaus („Operatorius“, kuriam Bendrovė teikia paslaugas) klientai. Bendrovė pagal šią Sutartį Klientui teikia paslaugas tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutelktinio finansavimo sandorių Platformoje sudarymui ir įgyvendinimui.

1.5 The Agreement is concluded only with those Clients who are clients of the crowdfunding platform ("Platform") operator ("Operator”, to whom the Company provides services). In accordance with this Agreement, the Company provides services to the Client only to the extent necessary for the conclusion and execution of crowdfunding transactions on the Platform.

1.6 Ši Sutartis nekeičia jokių kito mokėjimo paslaugas teikiančio teikėjo sąlygų, dėl kurių susitarė Klientas ir toks jo mokėjimo paslaugų teikėjas, todėl tokios sąlygos toliau galioja naudojantis Bendrovės, pagal šią Sutartį, teikiamomis mokėjimo paslaugomis.

1.6 This Agreement does not affect the Client's relationship with other payment service providers. The Client's previous agreements with such providers remain in force when using the services provided by the Company.

2. SĄVOKOS

2. DEFINITIONS

2.1 Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

2.1 The capitalized terms in the Agreement shall have the following meanings:

2.1.1 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu (privačiu) asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas ar keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

2.1.1 Personal Data – any information relating to an identified or identifiable natural person (data subject). An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as personal identification number, one or more factors specific to the physical, physiological, psychological, economic, cultural, or social identity of that natural person;

2.1.2 Darbo diena – kiekviena diena, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ar kitą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą poilsio ar švenčių dieną;

2.1.2 Business Day – every day, except for Saturday, Sunday or other days of rest or holidays established by the legal acts of the Republic of Lithuania;

2.1.3 Elektroniniai pinigai – piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas jos leidėjui, išleidžiama Bendrovei gavus lėšų iš Klientų, ir turinti šiuos požymius:

2.1.3 Electronic Money – a monetary value put into circulation by the Company upon receipt of funds from the Clients, expressed as a claim to its issuer and having the following characteristics:

2.1.3.1 yra laikoma elektroninėse laikmenose;

2.1.3.1 is stored on electronic media;

2.1.3.2 skirta Mokėjimo operacijoms atlikti;

2.1.3.2 intended for the execution of Payment Transactions;

2.1.3.3 priimama asmenų, kurie nėra tų Elektroninių pinigų leidėjai.

2.1.3.3 accepted by persons who are not issuers of those Electronic Money.

2.1.4 Elektroninių pinigų sąskaita – Bendrovės Sistemoje esanti virtuali laikmena, priklausanti Klientui ir kurioje saugomi Kliento Elektroniniai pinigai;

2.1.4 Electronic Money Account – a virtual medium in the Company’s System where the Client’s Electronic Money is stored;

2.1.5 Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Mokėjimo nurodyme yra nurodytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas;

2.1.5 Recipient – a natural or legal entity who is indicated in the Payment Order as the recipient of the funds of the Payment Transaction;

2.1.6 Klientas – Bendrovės klientas, kuris tuo pat metu yra Operatoriaus Platformos klientas. Operatoriaus klientai skirstomi į „Investuotojus“ (fizinis arba juridinis asmuo, kuris per Operatoriaus Platformą teikia paskolas) ir „Projekto savininkus“ (paskolos gavėjas, juridinis asmuo, kuris siekia gauti finansavimą per Operatoriaus Platformą);

2.1.6 Client – a client of the Company who is also a client of the Operator's Platform. The Operator's clients are categorized as "Investors" (an individual or legal entity providing loans through the Operator's Platform) and "Project Owners" (a borrower, a legal entity seeking financing through the Operator's Platform);

2.1.7 Kliento atstovas – Kliento vadovas arba kitas atstovas, turintis teisės aktų ir (ar) Kliento veiklos dokumentuose nustatytus tinkamus įgaliojimus atstovauti Klientą santykiuose su Bendrove;

2.1.7 Client's representative – the Client's manager or other representative who has the appropriate authority to represent the Client in relations with the Company, as stipulated in legal acts and (or) operational documents of the Client;

2.1.8 Kliento identifikacija – Kliento ir (ar) Kliento atstovo tapatybės nustatymas pagal Bendrovės Sistemoje nurodytas procedūras;

2.1.8 Client Identification – establishment of the identity of the Client and / or the Client’s Representative in accordance with the procedures specified in the System;

2.1.9 Mokėjimo nurodymas – Kliento nurodymas Bendrovei įvykdyti Mokėjimo operaciją;

2.1.9 Payment Order – the Client’s order to the Company to execute a Payment Transaction;

2.1.10 Mokėjimo inicijavimo paslauga – Mokėjimo paslauga, kai Mokėtojo prašymu Mokėjimo nurodymas inicijuojamas iš mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje per Bendrovę;

2.1.10 Payment Initiation Service – the Payment service where, at the request of the Payer, a Payment Order is initiated from a Payment Account opened with another payment service provider's institution  through the Company;

2.1.11 Mokėjimo operacija – Mokėtojo, Mokėtojo vardu arba Gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas neatsižvelgiant į Mokėtojo ir Gavėjo pareigas, kuriomis grindžiama Mokėjimo operacija;

2.1.11 Payment Transaction – a payment, transfer or withdrawal of funds initiated by the Payer, on behalf of the payer or by the Recipient, regardless of the obligations of the payer and the Recipient on which the Payment Transaction is based;

2.1.12 Mokėjimo operacijos autorizavimas – Kliento sutikimas įvykdyti Mokėjimo operaciją;

2.1.12 Payment Transaction Authorization – the Client’s consent to execute a Payment Transaction;

2.1.13 Mokėjimo pervedimas – Mokėjimo operacija, kai Mokėtojo iniciatyva lėšos pervedamos į Gavėjo sąskaitą;

2.1.13 Payment Transfer – Payment transaction, when funds are transferred to the Recipient's account at the initiative of the Payer;

2.1.14 Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kuris turi Mokėjimo sąskaitą ir leidžia vykdyti Mokėjimo nurodymą iš tos Mokėjimo sąskaitos arba, kai nėra Mokėjimo sąskaitos, kuris pateikia Mokėjimo nurodymą;

2.1.14 Payer – a natural or legal entity, other organization or its subdivision that holds a Payment Account and authorizes the execution of a Payment Order from that Payment Account or, in the absence of a Payment Account, a person who submits a Payment Order;

2.1.15 Mokėjimo paslaugos – Bendrovės teikiamos Mokėjimo paslaugos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme ir kurias Bendrovė gali teikti pagal jai išduotą Priežiūros institucijos elektroninių pinigų įstaigos licenciją;

2.1.15 Payment services – Payment services provided by the Company, defined in the Law on Payments of the Republic of Lithuania and which the Company can provide in accordance with the electronic money institution license issued to it by the Supervisory Authority;

2.1.16 Mokėjimo priemonė – personalizuota priemonė ir (arba) tam tikros procedūros, kurias Klientas naudoja Mokėjimo nurodymui inicijuoti – Bendrovės Sistema, suteikianti Klientui galimybę prisijungti prie internetinės bankininkystės sistemos bei naudotis Bendrovės teikiamomis Mokėjimo paslaugomis;

2.1.16 Payment Instrument – a personalised instrument and/or certain procedures used by the Client to initiate a Payment Order - the Company's System that enables the Client to connect to the online banking system and to use the Payment services provided by the Company;

2.1.17 Mokėjimo sąskaita – vieno ar kelių mokėjimo paslaugų vartotojų vardu atidaryta sąskaita, naudojama Mokėjimo operacijoms vykdyti;

2.1.17 Payment Account – an account opened in the name of one or more payment service users and used for the execution of Payment Transactions;

2.1.18 Operatorius – sutelktinio finansavimo platformos operatorius, kurio mokėjimo paslaugų partneriu yra Bendrovė;

2.1.18 Operator – the operator of a crowdfunding platform of which the Company is a payment service partner;

2.1.19 Paskyra – registravimosi kompiuterinėje sistemoje rezultatas, kurios metu įrašomi užsiregistravusio asmens duomenys, jam suteikiamas registravimosi vardas, apibrėžiamos jo teisės Sistemoje; 

2.1.19 User Account – the outcome of the registration in the computer system, during which the data of the registered person is recorded, it is given a registration name, its rights within the System are defined;

2.1.20 Paskolos sutartis – per Platformą tarp Investuotojo (-ų) ir Projekto savininko (-ų) sudarytas susitarimas, kurio pagrindu Investuotojas (-ai) suteikia paskolą pagal susitarimo sąlygas Projekto savininkui, o Projekto savininkas įsipareigoja grąžinti gautą paskolą ir sumokėti visus su gavimu susijusius mokėjimus (palūkanos ir kt.). Paskolos sutartį sudaro tarp Operatoriaus (Investuotojų vardu ir naudai) ir Projekto savininko sudarytas atskiras susitarimas dėl Paskolos sutarties specialiųjų sąlygų bei šio susitarimo pagrindu Projekto savininko pateikta ir Operatoriaus patvirtinta paraiška (oferta) bei Investuotojo pasiūlymas (akceptas), taip pat Operatoriaus bendrosios sąlygos, kartu su visais papildymais ar pakeitimais;

2.1.20 Loan agreement – an agreement concluded through the Platform between the Investor(s) and the Project Owner(s), on the basis of which the Investor(s) grants a loan to the Project Owner in accordance with the terms of the agreement, and the Project Owner undertakes to repay the loan received and to pay all payments (interest, etc.). The Loan agreement shall consist of a separate agreement between the Operator (on behalf of and for the benefit of the Investors) and the Project Owner on the specific terms and conditions of the Loan agreement, and the application (oferta) submitted by the Project Owner on the basis of the agreement and approved by the Operator, and the offer (acceptation) of the Investor, as well as the Operator's general terms and conditions, together with any additions or amendments;

2.1.21 Platforma – Operatoriaus prižiūrima ir administruojama sutelktinio finansavimo platforma, prieinama internete, kurios pagalba Klientai, gali suteikti arba rinkti sutelktinio finansavimo lėšas įvairių projektų finansavimui;

2.1.21 Platform – a crowdfunding platform maintained and administered by the Operator, accessible via the Internet, through which Clients can provide or collect crowdfunding funds for the financing of various projects;

2.1.22 Personalizuoti saugumo duomenys – autentiškumo patvirtinimo tikslais naudojami duomenys, dėl kurių naudojimo susitarė mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas;

2.1.21 Personalised Security Credentials –  data used for authentication purposes, the use of which is agreed upon between the payment service provider and the payment service user;

2.1.23 Priežiūros institucija – Bendrovės veiklos priežiūrą vykdanti institucija – Lietuvos bankas, juridinio asmens kodas 188607684, buveinės adresas Gedimino pr. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika. Lietuvos banko kontaktinė informacija pateikiama interneto svetainėje www.lb.lt/lt/kontaktai;

2.1.23 Supervisory Authority –  the institution supervising the Company's activities - the Bank of Lithuania, legal entity code 188607684, registered office address Gedimino Pr. 6, Vilnius, Republic of Lithuania. The contact information of the Bank of Lithuania is available on the website https://www.lb.lt/en/contacts;

2.1.24 Priimtina kalba – lietuvių arba anglų kalba;

2.1.24 Acceptable Language – Lithuanian or English;

2.1.25 Sąskaitos informacijos paslauga – Mokėjimo paslauga, kai internetu pateikiama konsoliduota informacija apie vieną ar kelias asmens turimas Mokėjimo sąskaitas kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje arba kelių mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose. Sąskaitos informacijos paslauga yra tik informacinė paslauga, jos metu nėra inicijuojama Mokėjimo operacija;

2.1.25 Account Information Service  –  a Payment service where consolidated information about one or more Payment accounts held by an individual at a payment service provider institution or institutions of several payment service providers is provided online. Account Information Service is an informational service only, and no Payment Transaction is initiated during it;

2.1.26 Slaptažodis – bet koks Sistemoje sukurtas Kliento kodas, saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūros metu naudojamas Sistemoje sukurtas Kliento kodas ar Bendrovės Klientui pateiktas kodas, skirtas priėjimui prie Paskyros ir (ar) Elektroninių pinigų Sąskaitos ar atskiros Bendrovės teikiamos paslaugos inicijavimui, patvirtinimui ir (ar) valdymui, Mokėjimo operacijos inicijavimui, autorizavimui, vykdymui, tvirtinimui ar gavimui;

2.1.26 Password – any Client code created in the System, Client code used during the Secure Authentication Procedure or code provided by the Company to the Client for accessing, initiating, confirming and/or managing the Account and (or) the Electronic Money Account or a particular service provided by the Company, initiating, authorising, executing, confirming, or receiving a Payment Transaction;

2.1.27 Sistema – programinis sprendimas, integruotas į Platformą, vystomas Bendrovės ir naudojamas Bendrovės paslaugų teikimui;

2.1.27 System – a software solution integrated into the Platform, developed by the Company, and used for the provision of the Company's services;

2.1.28 Sutikimas – Kliento sutikimas Mokėjimo operacijai įvykdyti;

2.1.28Consent – the Client's consent to the execution of a Payment Transaction;

2.1.29 Šalis – Klientas ir (ar) Bendrovė;

2.1.29 Party – Client and (or) the Company;

2.1.30 Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį Bendrovė suteikia Klientui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas Mokėjimo operacijoje dalyvaujantis vartotojas ir (arba) Mokėjimo operacijoje naudojama jo Mokėjimo sąskaita, t. y. sąskaitos numeris.

2.1.30 Unique Identifier – a combination of letters, numbers or symbols provided by the Company to the Client and based on which the Client participating in a Payment Transaction and / or its Payment Account used in the Payment Transaction is uniquely identified, i.e. the account number.

2. Kitos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Bendrajame duomenų apsaugos reglamente bei kituose taikytinuose teisės aktuose.

2. Other terms used in this Agreement shall be understood and construed as defined in the Law on Electronic Money and Electronic Money Institutions, the Law on Payments, General Data Protection Regulation, and other applicable legal acts.

3. ĮKAINIAI

3. FEES

3.1 Elektroninių pinigų sąskaitos atidarymas ir palaikymas yra nemokamas. 

3.1 Opening and maintaining an Electronic Money Account is free.

3.2 Mokėjimo operacijos, vykdomos tarp Bendrovės Klientų, yra nemokamos.

3.2. Payment Transactions between the Company's Clients are free of charge. 

3.3 Klientui gali būti taikomas kito jo mokėjimo paslaugų teikėjo mokestis už atitinkamo tipo Mokėjimo pervedimus, kurį nuskaito toks jo mokėjimo paslaugų teikėjas, kuomet Klientas atlieka Mokėjimo pervedimus į/iš Elektroninių pinigų sąskaitos, atidarytos Kliento vardu Bendrovėje. 

3.3 The Client may be charged a fee by another payment service provider for the relevant type of Payment Transfer. This fee is charged by the payment service provider when the Client makes Payment Transfers to or from an Electronic Money Account opened on behalf of the Client at the Company.

3.4 Klientui gali būti taikomas kito subjekto taikomas mokestis už tokio subjekto teikiamas paslaugas Klientui vadovaujantis Kliento ir tokio subjekto susitarimu ar sudaryta sutartimi. Tokiu atveju Bendrovė taip pat gali nuskaityti atitinkamo dydžio mokestį nuo Kliento Elektroninių pinigų sąskaitos, atidarytos Kliento vardu Bendrovėje ir pervesti šį mokestį subjektui, kuriam Klientas turi sumokėti atitinkamą mokestį. 

3.4 The Client may be charged a fee by another entity for services provided to the Client according to the arrangement or agreement between the Client and that entity. In this case, the Company may deduct the appropriate fee from the Client's Electronic Money Account, which is opened in the Company's name on behalf of the Client and transfer the fee to the entity to which the Client must pay the appropriate payment.

3.5 Bendrovė turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai keisti taikomus įkainius (pradėti taikyti įkainius, keisti jų dydį) už teikiamas paslaugas. Įgyvendindama šią teisę, Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartyje nustatyta tvarka informuos Klientą apie įkainių pakeitimus ir kad tokie pakeitimai tuo pačiu bus viešai prieinami Bendrovės internetinėje svetainėje iš karto po jų įsigaliojimo. Šiuo atveju Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokių papildomų mokesčių nutraukti Sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti tokie pakeitimai.

3.5 The Company has the right to unilaterally change (start applying rates, change their amount) for the services provided in the manner specified in the Agreement. When exercising this right, the Company undertakes to ensure that the Client is informed about the fees changes in the manner specified in the Agreement and that such changes will also be publicly available on the Company's website immediately after their entry into force. In this case, the Client has the right to immediately terminate the Agreement without delay and without paying any additional fees before the day on which such changes are to be applied.

4. REGISTRAVIMASIS SISTEMOJE IR PASKYROS SUKŪRIMAS

4. REGISTRATION WITH THE SYSTEM AND CREATION OF A USER ACCOUNT

Registracija, Paskyros sukūrimas, Elektroninių pinigų sąskaitos atidarymas.

Registration, creation of the User Account, opening of the Electronic Money Account. 

4.1 Prieš pradėdamas naudotis Bendrovės Mokėjimo paslaugomis, Klientas ir (ar) Kliento atstovas turi užsiregistruoti Sistemoje, susikurti Paskyrą bei patvirtinti savo tapatybę. Sistema yra integruota į Operatoriaus Platformą, todėl Paskyra Klientui yra sukuriama tik po Kliento registracijos Platformoje bei sėkmingo Kliento tapatybės nustatymo. 

4.1 Before using the Company's Payment services, the Client and (or) the Client's representative must register in the System, create the User Account, and confirm their identity. The System is integrated into the Operator's Platform; therefore, a User Account is created for the Client only after the Client's registration on the Platform and the Client's successful identification.

4.2 Bendrovė turi teisę atsisakyti pradėti dalykinius santykius su nauju Klientu, jei tai pažeistų kitų asmenų teises ir teisėtus interesus ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų normas.

4.2 The Company shall have the right to refuse to enter into business relations with a new Client if this would violate the rights and legitimate interests of other persons and/or the norms of the legislation of the Republic of Lithuania.

4.3 Susikūrus Paskyrą registracijos metu bei nustačius Kliento tapatybę, Klientui yra atidaroma Elektroninių pinigų sąskaita Bendrovės Sistemoje. Paskyra yra asmeninė ir ja gali naudotis tik pats Klientas arba Kliento nurodytas ir registruotas atstovas, jeigu Klientas yra juridinis asmuo.

4.3 Upon creation of the User Account during registration and upon identification of the Client, an Electronic Money Account shall be opened for the Client in the Company's System. The User Account is personal and may only be used by the Client or by a representative designated and registered by the Client if the Client is a legal entity.

4.4 Šios Sutarties 4.3 p. nurodyta Elektroninių pinigų sąskaita yra išimtinai skirta Mokėjimo paslaugų teikimui, kiek tai susiję su Operatoriaus administruojamoje Platformoje sudaromais sutelktinio finansavimo sandoriais (Paskolos sutartimis). Klientui nėra suteikiama galimybė savo turima Elektroninių pinigų sąskaita bei Bendrovės teikiamomis Mokėjimo paslaugomis naudotis už Platformos ribų, t. y. kitiems tikslams, nesusijusiems su sutelktinio finansavimo sandorių (Paskolos sutarčių) sudarymu Operatoriaus administruojamoje Platformoje, išskyrus prašymą išpirkti Elektroninius pinigus.

4.4 The Electronic Money Account referred to in clause 4.3 of this Agreement is exclusively dedicated to the provision of Payment services in relation to crowdfunding transactions (Loan agreements) concluded on the Platform administered by the Operator. The Client shall not be able to use his/her Electronic Money Account and the Payment Services provided by the Company outside the Platform, i.e. for purposes other than for the purpose of concluding crowdfunding transactions (Loan agreements) on the Platform administered by the Operator, except for the request to redeem Electronic Money.

4.5 Klientas užtikrina ir patvirtina, kad tiek registruodamasis, tiek keisdamas ar pildydamas užregistruotus duomenis pateiks tik teisingus duomenis apie save ir (ar) savo atstovą. Klientas prisiima visą neigiamų padarinių, galinčių atsirasti dėl klaidingų duomenų pateikimo, riziką, o Bendrovė savo ruožtu turi teisę imtis visų šioje Sutartyje ir teisės aktuose numatytų teisinės gynybos priemonių prieš Klientą, pateikusį klaidingus duomenis, įskaitant ir teisę atsisakyti sudaryti ar nutraukti Sutartį.

4.5 The Clients warrants and confirms that, whether registering, changing, or completing the registered data, it will only provide correct data about itself and (or) its representative. The Client assumes all risk of any adverse consequences that may arise as a result of the provision of incorrect data, and the Company shall in turn be entitled to take all remedies provided for in this Agreement and in law against the Client who has provided incorrect data, including the right to refuse to enter into or to terminate the Agreement.

4.6 Klientas sudarydamas Sutartį, patvirtina, kad yra susipažinęs su Sutarties nuostatomis, privatumo politika ir įsipareigoja jų laikytis.

4.6 By entering into the Agreement, the Client confirms that he/she is aware of the provisions of the Agreement and the privacy policy and undertakes to comply with them.

Kliento asmens tapatybės nustatymas.

Client identification.

4.7 Registracijos Sistemoje bei Paskyros kūrimo metu Klientas ir (ar) Kliento atstovas privalo atlikti Bendrovės patvirtintas asmens tapatybės nustatymo procedūras.

4.7 During the registration on the System and the creation of the User Account, the Client and (or) the Client's representative shall be obliged to carry out identification procedures approved by the Company.

4.8 Nustatant Kliento ir (ar) Kliento atstovo tapatybę, Klientas ir (ar) Kliento atstovas turi tinkamai save identifikuoti pagal Sistemoje nustatytas procedūras, pateikdamas Sistemoje nurodytus ir (ar) Bendrovės reikalaujamus dokumentus.

4.8 For the purpose of establishing the identity of the Client and (or) the Client's representative, the Client and (or) the Client's representative shall duly identify himself/herself in accordance with the procedures set out in the System by submitting the documents specified in the System and (or) requested by the Company.

4.9 Bendrovė turi teisę reikalauti iš Kliento ir (ar) Kliento atstovo tokių duomenų ir (ar) dokumentų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Klientą ir (ar) Kliento atstovą, ir (ar) gauti reikšmingą informaciją apie Klientą ir (ar) Kliento atstovą, kuri būtina tinkamam Bendrovės ir Kliento dalykinių santykių užmezgimui ir plėtojimui. Konkretūs pateiktini duomenys ir (ar) dokumentai bus nurodyti Klientui ir (ar) Kliento atstovui skirtame prašyme apie būtinybę atlikti patvirtinimo ar Kliento ir (ar) Kliento atstovo identifikacijos procedūrą.

4.9 The Company shall have the right to request from the Client and (or) the Client's representative such data and (or) documents that would enable the Client and (or) the Client's representative to be identified and (or) to obtain material information about the Client and (or) the Client's representative that is necessary for the proper establishment and development of business relations between the Company and the Client. The specific data and (or) documents to be provided will be specified in the request to the Client and (or) the Client's Representative regarding the need to carry out the validation or identification procedure of the Client and (or) the Client's Representative.

4.10 Prieš pradedant dalykinius santykius su Klientu, tiek ir vėliau dalykinių santykių su Klientu metu Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Klientas ir (ar) Kliento atstovas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu atliktų šiuos veiksmus:

4.10 Prior to the commencement of the business relationship with the Client and thereafter during the course of the business relationship with the Client, the Company shall have the right to require the Client and (or) the Client's representative to carry out the following for the purpose of preventing money laundering and terrorist financing:

4.10.1 pateiktų Bendrovės reikalaujamų Kliento ir (ar) Kliento atstovo dokumentų originalus ir (ar) jų kopijas ir (ar) notaro ar kito valstybės įgalioto asmens patvirtintų dokumentų kopijas;

4.10.1 the originals and (or) copies of the Client's and (or) the Client's representative's documents required by the Company and (or) copies of documents certified by a notary public or other person authorised by the State;

4.10.2 juridinių asmenų atveju, kad pateiktų galiojantį akcininkų sąrašą (iki pat galutinių naudos gavėjų). Pateikdamas šį sąrašą Klientas privalo patvirtinti, kad jis yra aktualus bei tikslus ir kad išvardyti sąraše akcininkai akcijas valdo savo, o ne trečiųjų asmenų vardu (o jeigu taip yra, tuomet apie šias aplinkybes turi būti nurodyta papildomai, nurodant ir trečiuosius asmenis, kurie realiai valdo akcijas). Bendrovė neteikia ir turi teisę atsisakyti teikti savo paslaugas, jei paaiškėja, jog Kliento naudos gavėjų nustatyti neįmanoma (pvz., juridinio asmens naudos gavėjai yra pareikštinių akcijų savininkai);

4.10.2 in the case of legal entities, to provide a valid list of shareholders (up to the ultimate beneficiary owners). By submitting this list, the Client must confirm that it is up-to-date and accurate and that the shareholders listed in the list hold the shares in their own name and not in the name of a third party (or, if this is the case, this must be stated in addition to the third parties who actually hold the shares). The Company does not provide, and shall be entitled to refuse to provide, its services if it becomes apparent that it is not possible to identify the Client's beneficiaries (e.g. the beneficiaries of a legal entity are the holders of bearer shares);

4.10.3 Bendrovė, vykdydama teisės aktuose ir vidiniuose dokumentuose numatytus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procedūros reikalavimus, turi teisę reikalauti iš Kliento pateikti kitus Bendrovei reikalingus duomenis ir (ar) dokumentus. Klientas įsipareigoja šiuos prašomus duomenis ir (ar) dokumentus visa apimtimi, tinkamai ir laiku pateikti Bendrovei.

4.10.3 the Company, in compliance with the requirements of the procedure for the prevention of money laundering and terrorist financing provided for in the legislation and internal documents, shall have the right to require the Client to provide other data and (or) documents necessary for the Company. The Client undertakes to provide the Company with such requested data and (or) documents in full, properly and in a timely manner.

4.11 Bendrovė turi teisę pareikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir (ar) dokumentų, susijusių su Klientu ar jo atliekamomis operacijomis, užpildyti ir periodiškai (ne rečiau, kaip kartą metuose) atnaujinti Kliento pažinimo anketą. Bendrovė turi teisę pareikalauti, kad pateikiamos dokumentų kopijos būtų patvirtintos notaro ir (ar) išverstos į bent vieną iš Priimtinų kalbų. Visi šie dokumentai ir informacija parengiami bei pateikiami Kliento lėšomis. Jei Klientas per Bendrovės nustatytą protingą terminą nepateikia visos papildomos informacijos ir (ar) dokumentų, Bendrovė turi teisę sustabdyti visų ar dalies šioje Sutartyje nurodytų paslaugų teikimą Klientui. Apie tai, kad naujos Mokėjimo paslaugos ar sustabdytos Mokėjimo paslaugos atnaujintas teikimas yra patvirtinti, Klientas ir (ar) Kliento atstovas gaus pranešimą tiesiogiai Paskyroje arba Kliento ir (ar) Kliento atstovo nurodytais elektroninio pašto adresais.

4.11 The Company shall have the right to request from the Client additional information and (or) documents related to the Client or the Client's operations, to fill in and periodically (at least once a year) update the “Know your customer” questionnaire. The Company shall have the right to require that copies of the documents submitted be notarised and (or) translated into at least one of the Acceptable Languages. All such documents and information shall be prepared and provided at the Client's expense. If the Client fails to provide all additional information and (or) documents within a reasonable period of time set by the Company, the Company shall have the right to suspend the provision of all or part of the services referred to in this Agreement to the Client. The Client and (or) the Client's representative will be notified directly in the User Account or via the e-mail addresses provided by the Client and (or) the Client's representative that the new Payment service or the resumption of the suspended Payment service has been approved.

4.12 Atskirais atvejais, vykdant teisės aktų nustatytas pareigas arba, jei to reikalauja pačių reikalaujamų dokumentų tipas, Bendrovė turi teisę reikalauti iš Kliento atlikti Kliento ir (ar) Kliento atstovo identifikacijos procedūrą konkrečiu Bendrovės nurodytu būdu (pvz., Kliento atstovui atvykstant į Bendrovės buveinę ir pateikiant originalius reikalaujamus dokumentus ir pan.).

4.12 In individual cases, in the performance of statutory obligations or if the type of documents required by the Company itself so requires, the Company shall have the right to require the Client to carry out the procedure of identification of the Client and (or) the Client's representative in a specific manner specified by the Company (e.g., by the Client's representative coming to the Company's registered office and submitting the original required documents, etc.).

4.13 Jei Klientas ir (ar) Kliento atstovas pateikė neteisingus savo duomenis, jis privalo juos ištaisyti per Bendrovės nurodytą terminą. Šio punkto reikalavimų nesilaikantis Klientas gali būti blokuojamas, neteisėtos operacijos pripažintos netikromis, o duomenys, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms.

4.13 If the Client and (or) the Client's representative has provided incorrect data, the Client must correct the incorrect data within the time limit specified by the Company. Failure to comply with this clause may result in the Client being blocked, the unauthorised transactions being deemed false, and the data being handed over to the law enforcement authorities, if necessary.

4.14 Šalys sutaria, kad Klientas gali patvirtinti savo pasirašomus  dokumentus (sutartis, sutikimus ir pan.) elektroninėmis priemonėmis, tinkamai identifikuojančiomis Kliento ir (ar) Kliento atstovo tapatybę.

4.14 The Parties agree that the Client may authenticate the documents (contracts, consents, etc.) signed by him/her by electronic means that properly identify the Client and (or) the Client's representative.

Kliento patvirtinimai, Mokėjimo paslaugų teikimo pradžia.

Client’s confirmations, start of Payment services. 

4.15 Sutartyje ar Sistemoje numatytais atvejais ir tvarka Klientas ir (ar) jo atstovas turi patvirtinti savo norą susikurti Paskyrą, naujos Mokėjimo paslaugos ar jos dalies teikimą, atlikti Kliento identifikaciją tam, kad Bendrovė pradėtų ar tęstų Mokėjimo paslaugų teikimą.     

4.15 In the cases and in the procedure provided for in the Agreement or the System, the Client and (or) Client’s representative shall confirm their wish to create the User Account, the provision of a new Payment service or a part thereof, and the Client's identification in order for the Company to commence or continue the provision of the Payment services.     

4.16 Kliento ir (ar) jo atstovo prisijungimo prie Sistemos ir Paskyros  duomenys, kita Kliento ir (ar) Kliento atstovo autentifikavimo metu suvedama informacija yra laikytina slapta informacija, todėl Klientas ir (ar) Kliento atstovas įsipareigoja šią informaciją saugoti, nesudaryti sąlygų ją sužinoti tretiesiems asmenims, nedelsdamas informuoti Bendrovę sužinojus ar įtarus, kad tretieji asmenys prie šios informacijos prieina ar kitaip ją sužino.

4.16 The Client's and (or) Client’s representative's login data to the System and User Account, other information entered by the Client and (or) the Client's representative during the authentication process shall be considered confidential information, therefore the Client and (or) the Client's representative undertakes to protect this information, not to make it available to third parties, and to immediately inform the Company in case of learning or suspecting that third parties have accessed or otherwise learned of this information.   

4.17 Klientas ir (ar) Kliento atstovas privalo raštiškai (pvz., savo Paskyroje arba el. paštu), nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, informuoti Bendrovę apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis.

4.17 The Client and/or the Client's representative must inform the Company in writing (e.g. via their User Account or by email) immediately, but no later than within 3 (three) Business Days, of any changes to their contact details.

5. ELEKTRONINIŲ PINIGŲ SĄSKAITA

5. ELECTRONIC MONEY ACCOUNT

Elektroninių pinigų sąskaitos atidarymas.

Opening of an Electronic Money Account.

5.1 Bendrovė Elektroninių pinigų sąskaitas atidaro tik tiems Operatoriaus Klientams, kurie naudojantis Platforma, finansuoja joje siūlomus bei skelbiamus sutelktinio finansavimo projektus (t. y. Investuotojams) ir Projekto savininkams (t. y. paskolos gavėjui, juridiniam asmeniui siekiančiam pritraukti finansavimą per Platformą).

5.1 The Company opens Electronic Money Accounts only for those Operator’s Clients who, using the Platform, finance the crowdfunding projects offered and announced on it (i.e. Investors) and Project Owners (i.e. the borrower, a legal entity seeking to raise financing through the Platform).

Elektroninių pinigų sąskaitos suteikiamos galimybės. 

Opportunities provided by the Electronic Money Account. 

5.2 Elektroninių pinigų sąskaita suteikia Klientui galimybę:

5.2 An Electronic Money Account enables the Client to:

5.2.1 laikyti Elektroninius pinigus Elektroninių pinigų sąskaitoje;

5.2.1 to hold Electronic Money in an Electronic Money Account;

5.2.2 atlikti Mokėjimo pervedimus siekiant investuoti į Platformoje paskelbtus projektus arba atlikti mokėjimo pervedimus pagal Paskolos sutartis, sudarytas Platformoje, kitam Klientui.

5.2.2 to make Payment Transfers to invest in projects published on the Platform or to make Payment Transfers under Loan agreements concluded on the Platform to another Client.

Elektroninių pinigų išpirkimas. 

Redemption of Electronic Money. 

5.3 Elektroniniai pinigai yra išperkami jų nominalia pinigine verte bet kuriuo metu Klientui pareiškus pageidavimą juos išpirkti. Už Elektroninių pinigų išpirkimą nėra taikomi mokesčiai.

5.3 Electronic Money shall be redeemable at its nominal monetary value at any time upon the Client's request to redeem it. There are no fees for the redemption of Electronic Money.

5.4 Savo pageidavimą dėl Elektroninių pinigų išpirkimo Klientas pareiškia nurodydamas Elektroninių pinigų sumą, kurią Klientas nori išpirkti iš savo Elektroninių pinigų sąskaitos. Išperkant Elektroninius pinigus, lėšos yra pervedamos į tą pačią Kliento vardu atidarytą sąskaitą kitoje finansų įstaigoje, kuri buvo naudojama atliekant Elektroninių pinigų sąskaitos papildymą.       

5.4 The Client shall indicate their wish to redeem Electronic Money by specifying the amount of Electronic Money that the Client wishes to redeem from own Electronic Money Account. Upon redemption of the Electronic Money, the funds shall be transferred to the same account opened in the name of the Client at another financial institution that was used to top up the Electronic Money Account.       

5.5 Jokios papildomos Elektroninių pinigų išpirkimo sąlygos, nei numatytos šioje Sutartyje, nėra taikomos. Išperkamų Elektroninių pinigų sumą pasirenka Klientas, išskyrus atvejus, kai Bendrovė turi teisę taikyti Elektroninių pinigų išpirkimo apribojimus. Tuo atveju, jeigu Klientas yra projekto savininkas, jo išperkamų Elektroninių pinigų suma yra lygi surinktai projekto finansavimo sumai (Paskolos sumai). 

5.5 No additional conditions for the redemption of Electronic Money other than those set out in this Agreement shall apply. The amount of Electronic Money to be redeemed shall be at the Client's option unless the Company is entitled to impose restrictions on the redemption of Electronic Money. In the event that the Client is the owner of the project, the amount of Electronic Money to be redeemed by the Client shall be equal to the amount of the project financing (Loan amount) raised.

Elektroninių pinigų sąskaitos uždarymas, lėšų grąžinimas Klientui. 

Closing of the Electronic Money Account, returning funds to the Client.

5.6 Jei Klientas nutraukia Sutartį ir kreipiasi dėl Elektroninių pinigų sąskaitos uždarymo bei Kliento Paskyros panaikinimo arba jeigu Sutartį šioje Sutartyje nustatytais atvejais nutraukia Bendrovė ir panaikina Kliento Paskyrą, Kliento Elektroninių pinigų sąskaitoje esantys Elektroniniai pinigai yra išperkami nominaliąja verte ir pinigai pervedami į Kliento nurodytą ir jo vardu atidarytą sąskaitą kitoje finansų įstaigoje, jeigu tokiam pinigų pervedimui nėra taikomi jokie teisės aktais numatyti ribojimai. Bendrovė turi teisę iš tokių grąžinamų pinigų išskaičiuoti išlaidas, kurias Bendrovė patyrė dėl Kliento padaryto Sutarties pažeidimo, pvz., kompetentingų institucijų, tarptautinių organizacijų ar kitų finansų įstaigų dėl to Bendrovės atžvilgiu paskirtas baudas ir nuostolių atlyginimą. 

5.6 If the Client terminates the Agreement and applies for closure of the Electronic Money Account and cancellation of the Client's User Account, or if the Agreement is terminated by the Company and the Client's User Account is cancelled in the circumstances set out in this Agreement, the Electronic Money in the Client's Electronic Money Account shall be redeemed at its nominal value and the funds shall be transferred to an account with another financial institution specified by the Client and opened in his name, provided that such transfer of funds shall not be subject to any restrictions provided for by law. The Company shall be entitled to deduct from such repayments the costs incurred by the Company as a result of the Client’s breach of the Agreement, such as fines and damages imposed on the Company by the competent authorities, international organisations, or other financial institutions.

5.7 Jei Bendrovei nepavyksta grąžinti lėšų Klientui (Investuotojui) dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės, Klientas (Investuotojas) apie tai nedelsiant informuojamas. Klientas (Investuotojas) privalo nedelsdamas nurodyti kitą jo vardu atidarytą sąskaitą ar pateikti papildomą informaciją, būtiną lėšoms grąžinti (mokėjimui atlikti). Bet kokiu atveju, Bendrovė deda maksimalias ir pagrįstas pastangas, kad lėšos būtų grąžintos Klientui ar kitam asmeniui įstatymų numatytais atvejais, kai nėra objektyvios galimybės grąžinti lėšų Klientui (pvz., Klientui mirus). 

5.7 If the Company fails to return funds to the Client (Investor) for reasons beyond the Company's control, the Client (Investor) shall be informed immediately. The Client (Investor) must immediately specify another account opened in his/her name or provide additional information necessary for the return of the funds (payment). In any event, the Company shall use its best and reasonable endeavours to return the funds to the Client or to any other person in the cases provided for by law where there is no objective possibility to return the funds to the Client (e.g. in the event of death of the Client).

Elektroninių pinigų sąskaitos valdymas ir tvarkymas. Šalių teisės bei įsipareigojimai.

Management and administration of the Electronic Money Accounts. Rights and obligations of the Parties.

5.8 Elektroninių pinigų sąskaita valdoma naudojantis Sistema, pasiekiama per Kliento Paskyrą Platformoje.

5.8 The Electronic Money Account is managed through the System, accessible through the Client's User Account on the Platform.

5.9 Elektroninių pinigų sąskaita yra tvarkoma tik eurais.

5.9 The Electronic Money Account shall be maintained in euros only.

5.10 Elektroniniai pinigai, laikomi Elektroninių pinigų sąskaitoje, nėra indėlis ir už jų laikymą Bendrovė jokiais atvejais nemoka palūkanų ir neteikia jokios kitokios naudos, susijusios su laikotarpio, kurį Klientas laiko Elektroninius pinigus Elektroninių pinigų sąskaitoje, trukme.

5.10 Electronic Money held in an Electronic Money Account shall not constitute a deposit and the Company shall not, in any event, pay any interest or provide any other benefit in respect of the duration of the period during which the Client holds the Electronic Money in an Electronic Money Account.

5.11 Bendrovė, atidariusi Elektroninių pinigų sąskaitą, įsipareigoja:

5.11 The Company, having opened an Electronic Money Account, undertakes:

5.11.1 Klientui pervedus lėšas į Elektroninių pinigų sąskaitą, išleisti ir įskaityti Elektroninius pinigus nominaliąja verte į Kliento Elektroninių pinigų sąskaitą;

5.11.1 after the Client has transferred funds to the Electronic Money Account, to issue and credit the Electronic Money at nominal value to the Client's Electronic Money Account;

5.11.2 Klientui išreiškus pageidavimą, išpirkti Kliento Elektroninius pinigus, pervedant lėšas į tą pačią Kliento vardu atidarytą sąskaitą kitoje finansų įstaigoje, kuri buvo naudojama atliekant Elektroninių pinigų sąskaitos papildymą;

5.11.2 to redeem the Client's Electronic Money at the Client's request by transferring the funds to the same account opened in the Client's name at another financial institution that was used to top up the Electronic Money Account;

5.11.3 priimti ir vykdyti Mokėjimo nurodymus, tik jeigu Elektroninių pinigų sąskaitoje yra pakankamai lėšų Mokėjimo nurodymams įvykdyti, terminais nurodytais Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme. Jeigu Mokėjimo nurodyme nurodyta vėlesnė jo vykdymo data, Mokėjimo nurodymą įvykdyti jame nurodytą artimiausią Bendrovės Darbo dieną;

5.11.3 to accept and execute Payment Instructions only if the Electronic Money Account has sufficient funds to execute the Payment Orders, within the terms specified in the Law on Payments of the Republic of Lithuania. If the Payment Order specifies a later execution date, the Payment Order shall be executed on the nearest Business Day of the Company specified therein;

5.11.4 nurašyti lėšas iš Elektroninių pinigų sąskaitos, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Sutartis nenumato ko kita, pagal Kliento mokėjimo nurodymų ir kitų dokumentų gavimo eilę (kalendorinis eiliškumas);

5.11.4 to debit funds from the Electronic Money Account, unless the laws of the Republic of Lithuania or the Agreement provide otherwise, in accordance with the order of receipt of the Client's Payment Orders and other documents (calendar order);

5.11.5 Bendrovė neatsako, jeigu Klientas, pateikdamas Bendrovei Mokėjimo nurodymus nurašyti lėšas iš Elektroninių pinigų sąskaitos, nesilaikė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytos Klientui pareikštų reikalavimų patenkinimo eilės;

5.11.5 the Company shall not be liable if the Client, when submitting Payment Orders to the Company to debit funds from the Electronic Money Account, has not complied with the order of satisfaction of the Client's claims established by the laws of the Republic of Lithuania;

5.11.6 Klientui pageidaujant, informaciją apie Elektroninių pinigų sąskaitos būklę, taip pat Elektroninių pinigų sąskaitos išrašus, kuriuose nurodomas Elektroninių pinigų likutis bei atliktos operacijos, teikti tik Klientui ir (ar) Kliento atstovui. Šią informaciją Bendrovė teikti kitiems asmenims be Kliento ir (ar) Kliento atstovo sutikimo turi teisę tik Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais; 

5.11.6 at the Client's request, to provide information on the status of the Electronic Money Account, as well as statements of the Electronic Money Account showing the balance of Electronic Money and the transactions performed, only to the Client and (or) the Client's representative. The Company shall be entitled to provide such information to other persons without the consent of the Client and (or) the Client's representative only in the cases provided for by the laws of the Republic of Lithuania;

5.11.7 teikti konsultacijas Klientui Elektroninių pinigų sąskaitos tvarkymo klausimais;

5.11.7 to provide advice to the Client on the management of the Electronic Money Account;

5.11.8 vykdyti kitas šioje Sutartyje nurodytas Bendrovės pareigas.

5.11.8 To execute the other obligations of the Company defined in this Agreement.

5.12 Klientas, kurio vardu atidaroma Elektroninių pinigų sąskaita, įsipareigoja:

5.12 The Client in whose name an Electronic Money Account is opened undertakes:

5.12.1 atidarant Elektroninių pinigų sąskaitą, pateikti Bendrovės reikalaujamus dokumentus ir duomenis, reikalingus tinkamai identifikuoti Klientą pagal Bendrovei kylančius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus (pvz., duomenys apie Kliento, jo artimų šeimos narių ar sutuoktinių dalyvavimą politikoje, užimamas svarbias viešąsias pareigas, ir kt.);

5.12.1 at the time of opening an Electronic Money Account, provide the documents and data required by the Company to properly identify the Client in accordance with the Company's requirements for the prevention of money laundering and terrorist financing (e.g., data on the Client's, his/her close family members’, or spouse's participation in politics, holding important public positions, etc.);

5.12.2 atidarant, tvarkant ir uždarant Elektroninių pinigų sąskaitą, pateikti Bendrovės reikalaujamus dokumentus ir duomenis, patvirtinančius Kliento ir (ar) Kliento atstovo teisę tvarkyti Kliento Elektroninių pinigų sąskaitą ir disponuoti joje esančiomis lėšomis;

5.12.2 at the time of opening, maintaining, and closing the Electronic Money Account, to provide the documents and data required by the Company confirming the right of the Client and (or) the Client's representative to maintain the Client's Electronic Money Account and to dispose of the funds contained therein;

5.12.3 užtikrinti, kad Elektroninių pinigų sąskaitoje būtų pakankamai lėšų Mokėjimo nurodymui įvykdyti;

5.12.3 ensure that the Electronic Money Account contains sufficient funds to execute the Payment Order;

5.12.4 nedelsiant pranešti Bendrovei apie klaidingai į Elektroninių pinigų sąskaitą įskaitytas arba iš Elektroninių pinigų sąskaitos nurašytas lėšas. Elektroninių pinigų sąskaitoje nesant pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms sumoms nurašyti, Klientas besąlygiškai įsipareigoja per 3 (tris) Darbo dienas nuo Bendrovės pareikalavimo gavimo dienos klaidingai įskaitytas lėšas grąžinti Bendrovei į nurodytą sąskaitą;

5.12.4 immediately notify the Company of any funds erroneously credited to or debited from the Electronic Money Account. In the event that there are insufficient funds in the Electronic Money Account to debit the erroneously credited amounts, the Client unconditionally undertakes to return the erroneously credited funds to the Company to the specified account within 3 (three) Business Days from the date of receipt of the Company's request;

5.12.5 Klientas užtikrinta, kad Klientas nenaudos Bendrovės teikiamų paslaugų jokiems neteisėtiems tikslams, įskaitant ir veiksmus bei operacijas, kuriomis siekiama įteisinti nusikalstamu ar kitu neteisėtu būdu gautas lėšas;

5.12.5 the Client shall ensure that the Client will not use the services provided by the Company for any unlawful purpose, including actions and operations aimed at legitimising the proceeds of crime or any other unlawful means;

5.12.6 vykdyti kitas šioje Sutartyje nurodytas Kliento pareigas.

5.12.6 to execute the other obligations of the Client defined in this Agreement.

5.13 Bendrovė, atidariusi Elektroninių pinigų sąskaitą, turi teisę:

5.13 The Company, having opened an Electronic Money Account, has the right:

5.13.1 atsisakyti vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą ar teikti kitas paslaugas, jei kyla įtarimas, kad nurodymą pateikė asmuo, kuris nėra tinkamai įgaliotas Kliento, taip pat tais atvejais, kai kyla įtarimas, kad Bendrovei pateikti dokumentai yra suklastoti, nebegaliojantys. Pastaruoju atveju Bendrovė turi teisę pareikalauti, kad būtų pateikti papildomi dokumentai ir (ar) informacija;

5.13.1 to refuse to execute the submitted Payment Order or to provide other services if there is a suspicion that the instruction has been submitted by a person who is not duly authorised by the Client, as well as in cases where there is a suspicion that the documents submitted to the Company are forged, no longer valid. In the latter case, the Company shall have the right to request that additional documents and (or) information be provided;

5.13.2 paaiškėjus, kad lėšos dėl Bendrovės kaltės buvo neteisingai įskaitytos į Elektroninių pinigų sąskaitą arba neteisingai nurašytos nuo Elektroninių pinigų sąskaitos, taip pat pastebėjus kitas klaidingas Elektroninių pinigų sąskaitos operacijas, ištaisyti šias klaidas be papildomo Kliento sutikimo ar jo išankstinio informavimo;

5.13.2 in the event that it becomes apparent that funds have been incorrectly credited to the Electronic Money Account or incorrectly debited from the Electronic Money Account due to the fault of the Company, as well as in the event of any other erroneous transactions in the Electronic Money Account, to correct such errors without the Client's prior consent or prior notification;

5.13.3 nepriimti ir nevykdyti Kliento Mokėjimo nurodymų atlikti operacijas Elektroninių pinigų sąskaitoje, jeigu Elektroninių pinigų sąskaitoje esančios lėšos yra areštuotos arba kitaip yra apribota Kliento teisė disponuoti Elektroninių pinigų sąskaitoje esančiomis lėšomis;

5.13.3 not to accept and execute the Client's Payment Orders to perform operations on the Electronic Money Account if the funds in the Electronic Money Account are seized or the Client's right to dispose of the funds in the Electronic Money Account is otherwise limited;

5.13.4 nurašyti lėšas nuo Elektroninių pinigų sąskaitos be atskiro Kliento sutikimo vykdant teismo sprendimą arba kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais;

5.13.4 to withdraw funds from the Electronic Money Account without the Client's separate consent in the case of execution of a court decision or in other cases provided by the laws of the Republic of Lithuania;

5.13.5 jeigu reikalavimus nurašyti lėšas iš Elektroninių pinigų sąskaitos taikytinų teisės aktų numatytais atvejais yra pateikę tretieji asmenys, taip pat jeigu Sutartyje (arba kituose tarp Kliento  ir Bendrovės sudarytuose susitarimuose) numatyta Bendrovės teisė nurašyti Kliento Bendrovės atžvilgiu mokėtinas sumas iš Elektroninių pinigų sąskaitos, Bendrovė paties Kliento pateiktus Mokėjimo nurodymus nurašyti lėšas iš Elektroninių pinigų sąskaitos vykdo tik po to, kai  įvykdo tų trečiųjų asmenų pateiktus reikalavimus dėl lėšų nurašymo iš Elektroninių pinigų sąskaitos;

5.13.5 if third parties have made requests to debit the Electronic Money Account in the cases provided for by the applicable legislation, and if the Agreement (or other agreements concluded between the Client and the Company) provides for the Company's right to debit amounts payable by the Client to the Company from the Electronic Money Account, the Company shall execute Payment Order submitted by the Client to debit the Electronic Money Account only after fulfilling the requirements submitted by such third parties to debit funds from the Electronic Money Account;

5.13.6 nevykdyti (arba suspenduoti vykdymą) bet kokių šios Sutarties pagrindu teikiamų Kliento Mokėjimo nurodymų ir tą pačią dieną apie tai informuoti nurodymą pateikusį Klientą (išskyrus atvejus, kai toks informavimas yra negalimas taikytinų teisės aktų numatytais atvejais) arba nutraukti Sutartį su Klientu  pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktuose bei su tuo susijusiose Bendrovės vidiniuose dokumentuose nustatytais atvejais;

5.13.6 to refuse to execute (or to suspend execution of) any Payment Orders of the Client given on the basis of this Agreement and to notify the Client who gave the instruction on the same day (unless such notification is not possible in the cases provided for by the applicable legislation) or to terminate the Agreement with the Client in the cases provided for by the legislation on the prevention of money laundering and terrorist financing and the Company's internal documents in this respect;

5.13.7 įgyvendinti kitas šioje Sutartyje nurodytas Bendrovės teises.

5.13.7 to execute the other rights of the Company defined in this Agreement.

5.14 Klientas, kuriam atidaryta Elektroninių pinigų sąskaita, turi teisę:

5.14 The Client for whom an Electronic Money Account has been opened shall have the right to:

5.14.1 vadovaujantis šia Sutartimi bei kitais su Bendrove sudarytais susitarimais atlikti Mokėjimo operacijas bei naudotis kitomis Bendrovės teikiamomis Mokėjimo paslaugomis, kiek tai susiję su sutelktinio finansavimo sandorių (Paskolos sutarčių) sudarymu Platformoje;

5.14.1 in accordance with this Agreement and other agreements entered into with the Company, to perform Payment Transactions and use other Payment services provided by the Company in connection with the conclusion of crowdfunding transactions (Loan agreements) on the Platform;

5.14.2 įgyvendinti kitas šioje Sutartyje nurodytas Kliento teises.

5.14.2 to execute the other rights of the Client defined in this Agreement.

5.15 Jei yra kilęs ginčas tarp Bendrovės ir Kliento, Bendrovė turi teisę sulaikyti Kliento Elektroninių pinigų sąskaitoje esančius Elektroninius pinigus, dėl kurių vyksta ginčas, iki kol toks ginčas bus išspręstas.

5.15 In the case of a dispute between the Company and the Client, the Company shall be entitled to withhold the Electronic Money in the Client's Electronic Money Account in respect of which the dispute is pending until such dispute is resolved.

6. MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

6. PROVISION OF PAYMENT SERVICES

Naudojimasis Bendrovė teikiamomis Mokėjimo paslaugomis.

Use of the Payment Services provided by the Company.

6.1 Klientas ir (ar) Kliento atstovas, įgaliotas valdyti Paskyrą, pasinaudoti Bendrovės paslaugomis gali tik tinkamai prisijungęs prie Kliento asmeninės Paskyros Platformoje.

6.1 The Client and (or) Client’s representative authorised to manage the User Account may use the Company's services only by being properly logged in to the Client's personal User Account on the Platform.

6.2 Priklausomai nuo Kliento pasirinkimo ir poreikio, Bendrovės teikiamos Mokėjimo paslaugos yra:

6.2 Depending on the Client's choice and need, the Payment services provided by the Company are:

6.2.1 Mokėjimų pervedimai, įskaitant gaunamų mokėjimų apdorojimą;

6.2.1 Payment Transfers, including processing of incoming Payments;

6.2.2 Mokėjimo inicijavimo paslauga;

6.2.2 Payment Initiation Service;

6.2.3 Sąskaitos informavimo paslauga.

6.2.3 Account Information Service.

6.3 Kliento Elektroninių pinigų sąskaita gali būti naudojama tik Mokėjimo operacijoms atlikti Platformoje, susijusioms su sutelktinio finansavimo sandorių Platformoje sudarymu, pateikti prašymą išpirkti Elektroninius pinigus. Klientui nėra suteikiama galimybė naudotis Mokėjimo paslaugomis su sutelktinio finansavimo sandorių Platformoje sudarymu nesusijusiais tikslais, išskyrus prašymą išpirkti Elektroninius pinigus.   

6.3 The Client's Electronic Money Account may only be used to make Payment Transactions on the Platform, to enter into crowdfunding transactions on the Platform, to submit a request to redeem Electronic Money. The Client shall not be able to use the Payment Services for purposes unrelated to the conclusion of crowdfunding transactions on the Platform, except the request the redemption of Electronic Money.   

6.4 Bendrovė nesudaro galimybės išsigryninti Elektroninių pinigų sąskaitoje esančių lėšų, taip pat neteikia Klientams valiutos konvertavimo paslaugų.

6.4 The Company does not provide an opportunity to withdraw funds in the Electronic Money Account, nor does it provide currency conversion services to Clients.

Mokėjimo operacijos inicijavimas, autorizavimas ir atšaukimas.

Initiation, authorization, and cancellation of the Payment Transaction.

6.5 Klientas norėdamas inicijuoti Mokėjimo operaciją, turi pateikti Bendrovei Mokėjimo nurodymą. Nurodymas pateikiamas per Kliento Paskyrą Platformoje.

6.5 In order to initiate a Payment Transaction, the Client must submit a Payment Order to the Company. The instruction shall be submitted through the Client's User Account on the Platform.

6.6 Kiekvienas Mokėjimo nurodymas turi būti patvirtintas (autorizuotas), taikant Bendrovės nurodytas ir leidžiamas identifikavimo priemones. Identifikavimo priemonės, kurios taikomos autorizuojant Mokėjimo nurodymą, gali skirtis, priklausomai nuo inicijuojamos Mokėjimo operacijos pobūdžio ir dydžio, kitų veiksnių. 

6.6 Each Payment Order must be confirmed (authorised) using the means of identification specified and permitted by the Company. The means of identification used to authorise a Payment Order may vary depending on the nature and size of the Payment Transaction being initiated and other factors.

6.7 Mokėjimo nurodymo, atitinkančio nustatytus reikalavimus, davimas laikomas Kliento sutikimu įvykdyti Mokėjimo operaciją.

6.7 The placement of a Payment Order in accordance with the specified requirements shall be deemed to be the Client's consent to execute the Payment Transaction.

6.8 Mokėjimo Nurodymo pateikimas savaime negarantuoja, jog Bendrovė įvykdys Kliento inicijuotą Mokėjimo operaciją. Bendrovė gali atsisakyti vykdyti Mokėjimo Nurodymą šios Sutarties 6.13 p. nustatytais atvejais.

6.8 The submission of a Payment Order does not automatically guarantee that the Company will execute the Payment Transaction initiated by the Client. The Company may refuse to execute a Payment Order in the cases as defined in clause 6.13 of this Agreement.

6.9 Mokėjimo operacijos atšaukimas:

6.9 Cancellation of a Payment Transaction:

6.9.1 Klientas gali atšaukti Mokėjimo operaciją iki jos įvykdymo Bendrovėje;

6.9.1 the Client may cancel a Payment Transaction prior to its execution by the Company;

6.9.2 tais atvejais, jeigu Mokėjimo operacija yra inicijuojama Gavėjo ar per Gavėją, Klientas, kaip Mokėtojas, negali atšaukti Mokėjimo operacijos, kai ji jau yra išsiųsta arba Klientas, kaip Mokėtojas, davė sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją.

6.9.2 in cases where the Payment Transaction is initiated by or through the Recipient, the Client as Payer may not cancel the Payment Transaction once it has been sent or the Client as Payer has consented to the execution of the Payment Transaction.

6.10 Klientas turi užtikrinti, kad jo Elektroninių pinigų sąskaitoje būtų pakankama lėšų suma, reikalinga Kliento Mokėjimo nurodymo įvykdymui. Jei Kliento Elektroninių pinigų sąskaitoje nepakanka lėšų Mokėjimo pervedimui įvykdyti, Mokėjimo pervedimas neįvykdomas.

6.10 The Client shall ensure that the Client's Electronic Money Account contains a sufficient amount of funds to execute the Client's Payment Order. If the Client's Electronic Money Account does not contain sufficient funds to execute a Payment Transfer, the Payment Transfer shall not be executed.

6.11 Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi būti aiškus, vienareikšmiški, įvykdomi bei atskleidžiantys Kliento aiškiai išreikštą valią. Bendrovė neatsako už klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir (ar) prieštaravimus, esančius Kliento pateikiamuose Mokėjimo nurodymuose. Jeigu pateiktame Mokėjimo nurodyme nėra pakankamai duomenų ar yra kitokių trūkumų, Bendrovė turi teisę atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo nurodymą, apie tai nedelsiant pranešant Klientui, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas yra techniškai neįmanomas ar tai draudžia taikytini teisės aktai.

6.11 Payment Orders submitted by the Client must be clear, unambiguous, executable and must reveal the Client's clearly expressed intent. The Company shall not be liable for any errors, inconsistencies, repetitions and (or) contradictions contained in the Payment Orders submitted by the Client. In the event of insufficient data or other deficiencies in a submitted Payment Order, the Company shall be entitled to refuse to execute such Payment Order by immediately notifying the Client, unless such notification is technically impossible or prohibited by applicable law.

6.12 Bendrovė iki Kliento pagal Sutartį inicijuotos atskiros Mokėjimo operacijos vykdymo pradžios Kliento prašymu privalo suteikti informaciją apie ilgiausią tos Mokėjimo operacijos vykdymo laiką.

6.12 The Company shall, at the Client's request, provide information on the maximum execution time for a particular Payment Transaction initiated by the Client pursuant to the Agreement prior to the commencement of the execution of that Payment Transaction.

Mokėjimų operacijų vykdymas.

The execution of Payments Transactions. 

6.13 Bendrovė atsisako vykdyti Kliento inicijuotą Mokėjimo operaciją, jeigu:

6.13 The Company shall refuse to execute a Payment Transaction initiated by the Client if:

6.13.1 Elektroninių pinigų sąskaitoje nėra pakankamai lėšų Mokėjimo nurodymui įvykdyti;

6.13.1 there are insufficient funds in the Electronic Money Account to execute the Payment Order;

6.13.2 Klientas yra nepadengęs Bendrovei visų savo įsiskolinimų;

6.13.2 the Client has not paid all of its debts to the Company;

6.13.3 Bendrovei kyla įtarimai, jog Mokėjimo nurodymo įvykdymas gali pažeisti Sutartį ir (ar) teisės aktus;

6.13.3 the Company suspects that the execution of a Payment Order may violate the Agreement and (or) the legal acts;

6.13.4 Bendrovei kyla įtarimai, kad ne pats Klientas ir (ar) Kliento atstovas pateikė Mokėjimo nurodymą ar kad Bendrovei pateikti dokumentai ar informacija yra suklastoti;

6.13.4 the Company suspects that the Client and (or) the Client's representative did not submit the Payment Order or that the documents or information provided to the Company are falsified;

6.13.5 Bendrovei kyla įtarimai, kad Mokėjimo nurodymui įvykdyti gali būti panaudotos nelegalios kilmės lėšos;

6.13.5 the Company suspects that illegally sourced funds may be used to execute the Payment Order;

6.13.6 Mokėjimo nurodyme yra ne visi reikalingi duomenys ar jis turi kitokių trūkumų;

6.13.6 the Payment Order does not contain all the required information or is otherwise defective;

6.13.7 Mokėjimo nurodymas nukreiptas į šalį ar lėšų Gavėją, kurio Bendrovė neaptarnauja;

6.13.7 the Payment Order is directed to a party or Recipient that is not serviced by the Company;

6.13.8 Elektroninių pinigų sąskaitoje esančios lėšos yra areštuotos arba kitaip apribota Kliento teisė disponuoti Elektroninių pinigų sąskaitoje esančiomis lėšomis;

6.13.8 the funds in the Electronic Money Account are seized or the Client's right to dispose of the funds in the Electronic Money Account is otherwise restricted;

6.13.9 neveikia tarpbankinės atsiskaitymo ir (ar) kitos finansinės sistemos, yra kitos neįprastos rinkos sąlygos, svarbios techninės ar kitos priežastys;

6.13.9 interbank settlement and (or) other financial systems are not functioning, there are other unusual market conditions, important technical or other reasons;

6.13.10 Bendrovei nustačius nepriimtiną riziką, susijusią su Mokėjimo nurodymo vykdymu;

6.13.10 if the Company determines that there is an unacceptable risk associated with the execution of a Payment Order;

6.13.11 egzistuoja kitos objektyvios priežastys, sudarančios pagrindą nevykdyti Mokėjimo nurodymo.

6.13.11 there are other objective reasons for not executing the Payment Order.

6.14 Prieš įvykdydama Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, Bendrovė turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus, įrodančius su Mokėjimo nurodymo vykdymu susijusių pinigų teisėtą kilmę. Klientui nepateikus tokių dokumentų, Bendrovė turi teisę atsisakyti vykdyti atitinkamą Mokėjimo nurodymą.

6.14 Before executing a Payment Order submitted by the Client, the Company shall be entitled to require the Client to provide documents proving the lawful origin of the money related to the execution of the Payment Order. If the Client fails to provide such documents, the Company shall be entitled to refuse to execute the relevant Payment Order.

6.15 Įprastais atvejais Bendrovė nedelsdama, bet ne vėliau kaip per Sutarties 6.19 p. nurodytus terminus, informuoja savo Klientus apie atsisakymą vykdyti Mokėjimo operaciją, kartu nurodydama ir tokio atsisakymo priežastis. Tačiau Bendrovė turi teisę ir neinformuoti Kliento apie atsisakymą vykdyti Mokėjimo operaciją ir tokio atsisakymo priežastis (pvz., pranešimas yra techniškai neįmanomas, draudžiamas pagal teisės aktus arba kartojasi atsisakymo vykdyti Mokėjimo operaciją priežastis).

6.15 In normal cases, the Company shall inform its Clients of a refusal to execute a Payment Transaction without delay, but no later than within the time limits set out in clause 6.19 of the Agreement, together with the reasons for such refusal. However, the Company shall have the right not to inform the Client of the refusal to execute a Payment Transaction and the reasons for such refusal (e.g. the notification is technically impossible, prohibited by law or the reason for the refusal to execute the Payment Transaction is repeated).

6.16 Bendrovė vykdo Mokėjimo operaciją pagal Mokėjimo nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių. Jeigu Bendrovė nustato, kad Mokėjimo nurodyme pateiktas Unikalus identifikatorius yra priskirtas ne tam asmeniui, kuris nurodytas kaip sąskaitos savininkas, Bendrovė turi teisę nevykdyti Mokėjimo operacijos.

6.16 The Company shall execute the Payment Transaction in accordance with the Unique Identifier provided in the Payment Order. If the Company determines that the Unique Identifier provided in the Payment Order is not assigned to the person indicated as the account holder, the Company shall have the right not to execute the Payment Transaction.

6.17 Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jeigu jis buvo įvykdytas pagal Kliento nurodytą Unikalų identifikatorių. Jeigu Mokėjimo nurodyme, be Unikalaus identifikatoriaus, yra pateikta ir papildoma informacija, Bendrovė atsako tik už Mokėjimo operacijos atlikimą pagal Mokėjimo nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių. Jeigu Kliento nurodytas Unikalus identifikatorius yra klaidingas, Bendrovė neatsako už Mokėjimo operacijos neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Vis dėlto Bendrovė tokiais atvejais įsipareigoja stengtis padėti Klientui atgauti Mokėjimo operacijos lėšas. Tokiais atvejais Bendrovė negrąžina Įkainio, sumokėto už įvykdytą Mokėjimo operaciją, be to, Bendrovė turi teisę taikyti įkainį už lėšų grąžinimą.

6.17 A Payment Order shall be deemed to have been duly executed if it has been executed in accordance with the Unique Identifier provided by the Client. If the Payment Order contains additional information in addition to the Unique Identifier, the Company shall only be liable for the execution of the Payment Transaction in accordance with the Unique Identifier provided in the Payment Order. If the Unique Identifier provided by the Client is incorrect, the Company shall not be liable for the non-execution or incorrect execution of the Payment Transaction. However, the Company undertakes in such cases to endeavour to assist the Client in recovering the funds from the Payment Transaction. In such cases, the Company shall not refund the fee paid for the executed Payment Transaction and the Company shall be entitled to charge a refund fee.

6.18 Nurodymo gavimo momentu laikomas momentas, kai Bendrovė gauna Kliento Mokėjimo nurodymą. Šis momentas yra svarbus, skaičiuojant Mokėjimo operacijų įvykdymo terminus kaip nurodyta žemiau šioje Sutartyje.

6.18 The moment when the Company receives the Client's Payment Order shall be deemed to be the moment of receipt of the Payment Order. This point in time shall be relevant for the purposes of calculating the time limits for the execution of Payment Transactions as defined below in this Agreement.

6.19 Bendrovė Mokėjimo operacijas eurais (vykdomas Lietuvoje ir į kitas ES / EEE valstybes nares) įvykdo iki kitos Darbo dienos pabaigos po Mokėjimo nurodymo gavimo momento atlikusi įtartinų mokėjimų patikrinimo procedūrą ir įsitikinusi Kliento atitikimu teisės aktų nustatytiems reikalavimams. Jeigu Mokėjimo nurodymas (Mokėjimo operacijoms vykdomoms eurais Lietuvoje) yra gaunamas Darbo dieną iki 12 valandos, Mokėjimo operacija įvykdoma tą pačią darbo dieną. Šiame punkte nurodyti terminai gali būti pratęsti, įgyvendinant teisės aktų reikalavimus ar juose numatytas teises.

6.19 The Company shall execute Payment transactions in euro (executed in Lithuania and to other EU/EEA Member States) by the end of the next Business Day following the receipt of the Payment Order, after having carried out the suspicious payment verification procedure and after having ascertained the Client's compliance with the requirements set out in the legislation. If a Payment Order (for Payment Transactions executed in euro in Lithuania) is received on a Business Day before 12:00 p.m., the Payment Transaction shall be executed on the same Business Day. The time limits defined in this clause may be extended in order to implement the requirements of the legislation or the rights provided therein.

6.20 Klientas, pastebėjęs, kad į jo Elektroninių pinigų sąskaitą buvo pervesti jam nepriklausantys pinigai, privalo nedelsdamas apie tai pranešti Bendrovei. Klientas neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiais klaidingai pervestais pinigais. Jei į Kliento Elektroninių pinigų sąskaitą pinigai buvo įskaityti per klaidą arba kitais teisinio pagrindo neturinčiais atvejais, Klientas besąlygiškai įsipareigoja per 3 (tris) Darbo dienas nuo Bendrovės pareikalavimo gavimo dienos grąžinti Bendrovei klaidingai įskaitytas lėšas.

6.20 If the Client notices that money not belonging to him/her has been transferred to his/her Electronic Money Account, he/she must immediately notify the Company. The Client shall not be entitled to dispose of the erroneously transferred money that does not belong to him. In the event that the Client's Electronic Money Account has been credited in error or in other cases where there is no legal basis, the Client unconditionally undertakes to return the erroneously credited funds to the Company within 3 (three) Business Days of the Company's request.

6.21 Bendrovė turi teisę įrašyti ir saugoti bet kuriuos Kliento pateikiamus Mokėjimo nurodymus bei įrašyti ir saugoti informaciją apie visas Mokėjimo operacijas, kurios buvo atliktos pagal Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą. Šiame punkte paminėtus įrašus Bendrovė gali pateikti Klientui ir (ar) turintiems teisės aktuose nustatytą pagrindą gauti tokius duomenis tretiesiems asmenims kaip įrodymus, patvirtinančius pateiktus Mokėjimo nurodymus ir (ar) įvykdytas Mokėjimo operacijas.

6.21 The Company shall have the right to record and store any Payment Orders submitted by the Client and to record and store details of all Payment Transactions made pursuant to a Payment Order submitted by the Client. The Company may provide the records referred to in this clause to the Client and (or) third parties with a statutory right to receive such data as evidence of the Payment Orders submitted and (or) Payment Transactions executed.

6.22 Bendrovė nepriima ir nevykdo Kliento Mokėjimo nurodymo Kliento lėšomis, jei Bendrovei yra žinoma, kad Kliento lėšos yra areštuotos arba Kliento teisė disponuoti lėšomis apribota kitu teisėtu būdu, taip pat tada, kai Bendrovės atliekamos operacijos stabdomos  taikytinų  teisės  aktų  nustatytais  atvejais. Tačiau Šalys sutaria, kad Bendrovė neprivalo tikrinti, ar nėra areštuotos Kliento lėšos arba Kliento teisė disponuoti lėšomis nėra apribota kitu teisėtu būdu, taip pat Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su Kliento teise disponuoti lėšomis.     

6.22 The Company shall not accept or execute the Client's Payment Order with the Client's funds if the Company is aware that the Client's funds are seized or the Client's right to dispose of the funds is restricted by any other lawful means, as well as when the Company's operations are suspended in cases provided for by applicable legislation. However, the Parties agree that the Company shall not be obliged to check whether the Client's funds are seized or the Client's right to dispose of the funds is restricted in any other lawful manner, nor shall the Company assume any liability in connection with the Client's right to dispose of the funds. 

6.23 Klientas, norėdamas pasitikrinti savo Mokėjimo operacijų istoriją, gali pateikti prašymą raštu suteikti šią informaciją Bendrovei el. pašto adresu info@blueemi.com.

6.23 In order to check the history of his/her Payment Transactions, the Client may submit a request in writing to the Company to provide this information to the email address info@blueemi.com.

6.24 Visais atvejais, kuomet Bendrovė gauna Mokėjimo nurodymą ir lėšas, kurių dėl Mokėjimo nurodyme esančių klaidų ir (ar) informacijos stokos neįmanoma įskaityti ar pervesti, ir dėl tokio Mokėjimo nurodymo patikslinimo ar lėšų grąžinimo į Bendrovę nesikreipia Klientas, Bendrovė imasi visų pagrįstai įmanomų protingų priemonių, kad atsektų Mokėjimo operaciją, kad būtų gauta patikslinta Mokėjimo nurodymo informacija ir Mokėjimo operacija būtų tinkamai įvykdyta.

6.24 In all cases where the Company receives a Payment Order and funds that cannot be credited or transferred due to errors and (or) lack of information in the Payment Order, and the Client does not contact the Company for the correction of such Payment Order or for the return of the funds, the Company shall take all reasonable steps to trace the Payment Transaction, to obtain corrected Payment Order information and to execute the Payment Transaction in a proper way.

Mokėjimo priemonės ir paslaugų teikimo blokavimas.

Blocking of Payment Instruments and services.

6.25 Mokėjimo priemonė ir (ar) atitinkamų Mokėjimo paslaugų teikimas gali būti blokuojamas tiek Kliento, tiek Bendrovės iniciatyva.

6.25 The Payment Instrument and (or) the provision of the relevant Payment services may be blocked at the initiative of either the Client or the Company.

6.26 Bendrovė turi teisę blokuoti Mokėjimo priemonę (t. y. visiškai ar iš dalies uždrausti naudotis Mokėjimo priemone) dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Elektroninių pinigų sąskaitoje esančių lėšų ir (arba) Mokėjimo priemonės saugumu, įtariamu neautorizuotu ar nesąžiningu Elektroninių pinigų sąskaitoje esančių lėšų ir (arba) Mokėjimo priemonės naudojimu. Taip pat Bendrovė turi teisę blokuoti Mokėjimo priemonę, jeigu Bendrovė sužino apie Mokėjimo priemonės vagystę ar praradimą kitu būdu, Bendrovei įtarus ar sužinojus apie Mokėjimo priemonės neteisėtą įgijimą arba neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad Mokėjimo priemonės Personalizuotus saugumo duomenis (įskaitant tapatybės patvirtinimo priemones) sužinojo arba jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, Bendrovė turi pagrįstų įtarimų, kad Elektroninių pinigų sąskaitoje esančiomis lėšomis ir (arba) Mokėjimo priemone gali neteisėtai pasinaudoti tretieji asmenys arba kad Elektroninių pinigų sąskaita ir (arba) Mokėjimo priemonė gali būti naudojama ar yra panaudota nusikalstamai veikai vykdyti. 

6.26 The Company shall have the right to block the Payment Instrument (i.e. to prohibit the use of the Payment Instrument in whole or in part) for objectively justified reasons related to the security of the funds in the Electronic Money Account and (or) the Payment Instrument, or for the suspected unauthorised or fraudulent use of the funds in the Electronic Money Account and (or) the Payment Instrument. The Company shall also have the right to block the Payment Instrument if the Company becomes aware of the theft or other loss of the Payment Instrument, if the Company suspects or becomes aware of the unauthorised acquisition or unauthorised use of the Payment Instrument, or if the Company becomes aware of facts or suspicions of third parties having or having the potential to have knowledge of or access to the Payment Instrument's Personalised Security Credentials (including the identity verification means), the Company has reasonable grounds to suspect that the funds in the Electronic Money Account and (or) the Payment Instrument may be used by third parties in an unauthorised manner, or that the Electronic Money Account and (or) the Payment Instrument may be used or has been used for the commission of a criminal offence.

6.27 Apie Sutarties 6.26 p. nurodytas priemones Bendrovė Klientą informuoja nedelsiant Kliento elektroniniu paštu, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos pateikimas susilpnintų saugumo priemones arba būtų draudžiamas pagal teisės aktus.

6.27 The Company shall promptly inform the Client of the measures referred to in clause 6.26 of the Agreement by the Client's e-mail, unless the provision of such information would weaken the security measures or would be prohibited by law.

6.28 Bendrovė, turėdama pagrįstus įtarimus, kad Klientas vykdo ar per Kliento Elektroninių pinigų sąskaitą yra ar gali būti vykdomas pinigų plovimas, terorizmo finansavimas ar kitokia nusikalstama veikla, turi teisę be įspėjimo sustabdyti kelių ar visų paslaugų teikimą Klientui nepateikiant jokio paaiškinimo ar pranešimo 30 (trisdešimties) dienų terminui su teise pratęsti šį terminą (neribojant pratęsimų skaičiaus) iki kol nebus visiškai paneigti ar patvirtinti pagrįsti įtarimai. 

6.28 The Company, having reasonable suspicion that money laundering, terrorist financing or other criminal activities are being or may be carried out by the Client or through the Client's Electronic Money Account, shall have the right to suspend the provision of some or all of the services to the Client without notice and without any explanation or notification for a period of thirty (30) days, with the right to extend this period (without limitation as to the number of extensions) until the reasonable suspicion is fully refuted or confirmed.

6.29 Bendrovė panaikina Mokėjimo priemonės blokavimą (ar ją pakeičia nauja Mokėjimo priemone), kai nebelieka Mokėjimo priemonės blokavimo priežasčių. 

6.29 The Company shall remove the blocking of a Payment Instrument (or replace it with a new Payment Instrument) when the reasons for blocking the Payment Instrument no longer exist.

6.30 Kliento iniciatyva Mokėjimo priemonė blokuojama, jei Klientas pateikia Bendrovei atitinkamą prašymą ar praneša Bendrovei, kad Klientui suteikta Mokėjimo priemonė yra pavogta ar kitu būdu prarasta, ar Mokėjimo priemonė naudojama ar gali būti naudojama kitu neteisėtu būdu. Tuo atveju jeigu toks Kliento prašymas yra pateiktas žodžiu, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad žodžiu pateiktas prašymas blokuoti Mokėjimo priemonę būtų vėliau patvirtintas raštu. Jeigu Mokėjimo priemonė buvo blokuota Kliento iniciatyva, Bendrovė gali atšaukti blokavimą tik gavusi Kliento prašymą raštu ar taikyti kitas Kliento tapatybės patikrinimo procedūras. Blokuotą Mokėjimo priemonę Bendrovė turi teisę pakeisti nauja. 

6.30 The Payment Instrument shall be blocked at the Client's initiative if the Client submits a request to the Company or notifies the Company that the Payment Instrument provided to the Client has been stolen or otherwise lost, or that the Payment Instrument is being used or is likely to be used in any other unlawful manner. In the event that such a request by the Client is made orally, the Company shall be entitled to require that the oral request to block the Payment Instrument be subsequently confirmed in writing. If the Payment Instrument has been blocked at the Client's initiative, the Company may only cancel the blocking upon receipt of the Client's request in writing, or by applying other procedures for verifying the identity of the Client. The Company shall be entitled to replace the blocked Payment Instrument with a new one.

6.31 Bendrovė neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl Mokėjimo priemonės ar paslaugų blokavimo ir blokavimo panaikinimo.

6.31 The Company shall not be liable for the Client's damages incurred as a result of the blocking of the Payment Instrument or services and the removing of the blocking.

7. ŠALIŲ BENDRAVIMAS

7. COMMUNICATION BETWEEN THE PARTIES

7.1 Bendrovė pranešimus Klientui gali teikti šiais būdais:     

7.1 The Company may present notifications to the Client in the following manner:

7.1.1 siunčiant elektroninio pašto adresu, kurį Klientas nurodė registracijos Sistemoje metu; ir (arba)

7.1.1 by sending to the e-mail address specified by the Client during the registration with the System; and (or)

7.1.2 patalpinant atitinkamus pranešimus Bendrovės internetinėje svetainėje

7.1.2 by posting corresponding notifications on Company’s website. 

7.2 Klientas patvirtina, kad Bendrovės pranešimas, pateiktas bet kuriuo iš šios Sutarties 7.1 p. paminėtų būdų, bus pateiktas tinkamai. Klientas taip pat patvirtina, kad Bendrovės bet kuriuo iš šios Sutarties 7.1 p. paminėtų būdų pateiktas pranešimas yra laikomas gautu sekančią Darbo dieną po atitinkamo pranešimo pateikimo dienos.

7.2 The Client confirms that the Company's notifications submitted using any of the methods mentioned in clause 7.1 of this Agreement will be submitted properly. The Client also confirms that the notification submitted by the Company in any of the methods mentioned in clause 7.1 of this Agreement is considered received on the next Business Day after the date of submission of the relevant notification.

7.3 Visi Šalių pranešimai turi būti siunčiami Priimtina kalba.

7.3 All notices of the Parties shall be sent in an Acceptable Language.

7.4 Visais su Sistema ir Sutarties vykdymu, Bendrovės paslaugų teikimu susijusiais klausimais Klientas gali gauti konsultaciją, atsiųsdamas savo klausimą elektroniniu paštu info@blueemi.com ar užpildydamas prašymą Bendrovės internetinėje svetainėje.

7.4 The Client may receive a consultation on all issues related to the System and the execution of the Agreement by sending its query by e-mail info@blueemi.com or by filling out a request on the Company's website.

7.5 Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie bet kokias Sutarties vykdymui reikšmingas aplinkybes. Klientas privalo pateikti šias aplinkybes (pvz.: Kliento pavadinimo, adreso, elektroninio pašto, telefono numerio, kitų kontaktinių duomenų pasikeitimas, Kliento atstovų pasikeitimas, Kliento bankroto, restruktūrizavimo bylos inicijavimas bei iškėlimas, Kliento likvidavimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir pan.) pagrindžiančius dokumentus, nepriklausomai nuo to, ar ši informacija yra perduota viešiems registrams. Tais atvejais, jeigu Klientas naudojasi Bendrovės paslaugomis per sutelktinio finansavimo platformos operatorių, šiame punkte aptariamą informaciją Bendrovei perduoda sutelktinio finansavimo platformos operatorius ir (arba) Bendrovė gali tokią informaciją pasiimti pati, pasinaudodama techniniais sprendimais, susietais su sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus sistema. 

7.5 The Parties must immediately inform each other of any circumstances relevant to the execution of the Agreement. The Client must provide supporting documents for the following circumstances (e.g.: change of the Clients's name, address, e-mail, phone number, other contact data, change of the Client's representatives, initiation and filing of the Client's bankruptcy or restructuring case, liquidation, reorganization, restructuring of the Client, etc.) , regardless of whether this information is transferred to public registers. In cases where the Client uses the Company's services through the crowdfunding platform operator, the information discussed in this clause is transferred to the Company by the crowdfunding platform operator and (or) the Company can collect such information itself, using technical solutions linked to the crowdfunding platform operator's system.

7.6 Bendrovė turi teisę reikalauti, kad užsienyje sudaryti dokumentai būtų išversti, legalizuoti arba patvirtinti žyma „Apostille“, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

7.6 The Company shall be entitled to require that the documents drawn up abroad be translated, legalized, or certified with the Apostille mark, unless otherwise provided by the legal acts.

7.7 Visos Bendrovei pateikiamų dokumentų sudarymo, pristatymo, patvirtinimo ir vertimo išlaidos tenka Klientui.

7.7 All costs of drawing up, presentation, approval and translation of the documents submitted to the Company shall be borne by the Client.

7.8 Klientas bet kuriuo metu gali susipažinti su aktualia Sutarties ir kitų taikytinų dokumentų, susijusių su Mokėjimo paslaugos teikimo sąlygomis, redakcija. Sutarties aktuali redakcija ir anksčiau galiojusios Sutarties nuostatos (jeigu Sutartis buvo keičiama) yra prieinamos Bendrovės internetinėje svetainėje

7.8 The Client can familiarize himself at any time with the current version of the Agreement and other applicable documents related to the terms and conditions of providing the Payment service. The current version of the Agreement and any previous provisions (if the Agreement was changed) are accessible on the Company's website.

7.9 Klientas, prisijungęs prie savo Elektroninių pinigų sąskaitos, gali patikrinti savo Elektroninių pinigų sąskaitos likutį bei Mokėjimo operacijų istoriją, taip pat rasti informaciją, leidžiančią Klientui atpažinti kiekvieną Mokėjimo operaciją, Gavėjo ir Mokėtojo duomenis, taip pat informaciją apie visus pritaikytus Įkainius ir kitas sumas, nuskaitytas nuo Elektroninių pinigų sąskaitos per pasirinktą periodą, bei kitą su Bendrovės paslaugomis susijusią ir Bendrovės pateikiamą informaciją.

7.9 By logging in to own Electronic Money Account, the Client can check the balance of his Electronic Money Account and the history of Payment Transactions, as well as find information that allows the Client to identify each Payment Transaction, the details of the Recipient and the Payer, as well as information about all applied fees and other amounts, deducted from the Electronic Money Account during the selected period, as well as other information related to the Company's services and provided by the Company.

7.10 Klientas įsipareigoja reguliariai tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę arba kitas šioje Sutartyje numatytas pranešimų gavimo priemones, taip pat nuolatos sekti savo Paskyrą Platformoje ir Bendrovės internetinę svetainę, kad laiku pastebėtų pranešimus apie Sutarties pakeitimus ar kitą aktualią informaciją. Tinkamai to neįvykdęs, Klientas atsako už visus dėl to atsirandančius padarinius.

7.10 The Client undertakes to regularly check their e-mail box or other means of receiving notifications provided for in this Agreement, as well as to constantly monitor Client’s User Account on the Platform and the Company's website, to timely notice changes to the Agreement or other relevant information. In case of failure to do so, the Client is responsible for all the consequences arising from it.

7.11 Tinkamai neįvykdęs šioje Sutartyje nustatytos pareigos informuoti Bendrovę apie savo duomenų ir (arba) informacijos pasikeitimą, Klientas visiškai atsako už visus dėl tokio neinformavimo atsirandančius padarinius ir sutinka, kad Bendrovės veiksmai, atlikti pagal Bendrovės žinomus Kliento duomenis, bus laikomi atliktais tinkamai.

7.11 If the Client fails to comply with the obligation set out in this Agreement to inform the Company of a change in his or her data and (or) information, the Client shall be fully liable for all consequences arising from such failure to inform the company. The Client agrees that the Company's actions carried out on the basis of the Client's data, known to the Company's, shall be deemed to have been carried out in a proper manner.

7.12 Jeigu bus įmanoma, iš anksto arba iškart paaiškėjus, Bendrovė šioje Sutartyje nustatyta tvarka informuos Klientą apie žinomus ir galimus Bendrovės bei trečiųjų asmenų, kuriuos Bendrovė pasitelkia Bendrovės paslaugų teikimui, sistemų ar įrangos techninius sutrikimus, turinčius įtakos Bendrovės paslaugų teikimui.

7.12 Where practicable, the Company will, in advance or as soon as reasonably practicable and in accordance with the procedures set out in this Agreement, inform the Client of known and potential technical malfunctions of the Company's and any third party's systems or equipment used by the Company for the provision of the Company's Services which affect the performance of the Company's services.

8. KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

8. CONFIDENTIALITY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA

8.1 Šalys įsipareigoja saugoti viena kitos techninę ir komercinę informaciją, išskyrus viešai prieinamą informaciją, kurią sužinojo vykdydamos Sutartį, bei neperduoti jos tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies ar jos įgaliotų atstovų sutikimo.

8.1 The Parties undertake to protect each other's technical and commercial information, other than information in the public domain, which has come to their knowledge in the course of the execution of the Agreement, and not to disclose such information to any third party without the written consent of the other Party or its authorised representatives.

8.2 Šalys turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją be kitos Šalies sutikimo šiais atvejais:

8.2 The Parties shall have the right to disclose confidential information without the consent of the other Party in the following cases:

8.2.1 Šalies priežiūrą atliekančioms institucijoms, auditoriams, Šalį atstovaujantiems advokatams;

8.2.1 the Party's supervisory authorities, auditors, lawyers representing the Party;

8.2.2 asmenims, tiesiogiai susijusiems su Mokėjimo paslaugų teikimu (pvz., partneriams), su tikslu, kad būtų tinkamai vykdoma Sutartis ir (ar) saugomos bei ginamos pažeistos Bendrovės ir (ar) Kliento teisės ir teisėti interesai;

8.2.2 persons directly involved in the provision of the Payment services (e.g. partners) for the purpose of the proper execution of the Agreement and/or the protection and defence of the Company's and (or) the Client's violated rights and legitimate interests;

8.2.3 kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

8.2.3 in other cases, provided for by law.

8.3 Šalys turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją Sutartyje numatytais atvejais tik užtikrinę, kad trečiasis asmuo užtikrins atskleidžiamos informacijos konfidencialumą, slaptumą bei jos neatskleis trečiajai šaliai be Šalių sutikimo.

8.3 The Parties shall have the right to disclose confidential information in the cases provided for in the Agreement only if they have ensured that the third party will keep the information disclosed confidential and secret and will not disclose it to any third party without the consent of the Parties.

8.4 Klientas įsipareigoja apsaugoti ir neatskleisti bet kokių pagal šią Sutartį jo paties sukurtų ar jam suteiktų Slaptažodžių ar kitokių Personalizuotų saugumo požymių tretiesiems asmenims ir neleisti kitiems asmenims naudotis paslaugomis Kliento vardu. Klientas įsipareigoja su šiuo reikalavimu supažindinti ir šį reikalavimą taikyti visiems savo kaip Kliento atstovams, kuriems yra ar bus suteikta ateityje prieigos teisė prie Kliento Paskyros. Jei Klientas nesilaikė šiame punkte nurodyto įsipareigojimo ir (ar) galėjo, bet neužkirto tam kelio ir (ar) tokius veiksmus atliko tyčia ar dėl didelio savo neatsargumo, Klientas pilna apimtimi prisiima dėl to patirtus nuostolius bei įsipareigoja atlyginti kitų asmenų nuostolius, jei jie buvo patirti dėl Kliento ar jo atstovų nurodytų veiksmų / neveikimo.

8.4 The Client undertakes to protect and not to disclose to any third party any Passwords or other Personalised Security Credentials created by the Client or provided to the Client under this Agreement, and not to allow any other person to use the services on behalf of the Client. The Client undertakes to make this requirement known to, and to apply this requirement to, all of its representatives as a Client who have or will in the future be granted access to the Client’s User Account. If the Client has failed to comply with the obligation set out in this clause and (or) could have, but did not, prevent such failure and (or) has done so intentionally or with gross negligence, the Client shall bear the full extent of the losses incurred as a result thereof, and shall be liable to indemnify other persons against any losses to the extent that they have been caused by the acts/omissions specified by the Client or its agents.

8.5 Jei Klientas ar jo atstovas praras Paskyros Slaptažodį ar kitus Slaptažodžius ar jis (jie) bus atskleisti ne dėl Kliento ir ne dėl Bendrovės kaltės, arba jeigu iškilo ar gali iškilti reali grėsmė neteisėtai prisijungti prie Kliento Paskyros, Klientas ar atitinkamai jo atstovas įsipareigoja nedelsdamas pasikeisti Slaptažodžius, o jei to jis neturi galimybės padaryti, nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per vieną kalendorinę dieną) apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė neatsakys už dėl neinformavimo atsiradusias pasekmes.

8.5 If the Client or Client’s representative loses or discloses the User Account’s Password or other Passwords through no fault of the Client or the Company, or if there is or may be a real threat of unauthorised access to the Client's User Account, the Client or Client’s representative, as the case may be, undertakes to change the Passwords immediately or, if the Client is not able to do so, to inform the Company immediately (but not later than within one calendar day). The Company shall not be liable for any consequences arising from failure to inform.

8.6 Bendrovė, gavusi Sutarties 8.5 p. nurodytą Kliento pranešimą, nedelsiant stabdys prieigą prie Kliento Paskyros ir Bendrovės Mokėjimo paslaugų teikimą iki naujo Slaptažodžio Klientui suteikimo / sukūrimo.

8.6 Upon receipt of the Client's notice referred to in clause 8.5 of the Agreement, the Company will immediately suspend access to the Client's User Account and the provision of the Company's Payment services until a new Password for the Client has been provided / created.

8.7 Elektroninis paštas, susiejamas su Paskyra, o taip pat ir kitos priemonės (pvz., mobilaus telefono numeris ir pan.), kurios Kliento pasirinkimu yra susiejamos su Paskyra, yra naudojamos kaip bendravimo su Klientu ir (arba) Kliento identifikavimo priemonės, todėl šios priemonės ir prisijungimai prie jų turi būti saugomi Kliento. Klientas yra visiškai atsakingas už savo elektroninio pašto prisijungimo bei kitų jo naudojamų priemonių ir prisijungimų prie jų slaptažodžių apsaugą. Slaptažodžiai yra slapta informacija, už kurios atskleidimą ir už visas operacijas, atliktas suvedus atitinkamai Paskyrai taikomą Kliento Slaptažodį, atsakingas pats Klientas. Bendrovė rekomenduoja įsiminti slaptažodžius ir neužrašyti, neįvesti jų jokiose priemonėse, kurios gali būti pamatytos kitų asmenų. Klientas įsipareigoja su šiais reikalavimais ir rekomendacijomis supažindinti ir jas taikyti visiems savo atstovams, turintiems ar ateityje turėsiantiems prieigos teisę prie Kliento Paskyros.

8.7 The email associated with the User Account, as well as other means (e.g. mobile phone number, etc.) which are linked to the User Account at the Client's choice, are used as means of communication with the Client and (or) identification of the Client and therefore these means and access to them must be protected by the Client. The Client is solely responsible for the protection of his/her email login and the passwords of any other tools and accesses used by him/her. Passwords are sensitive information, the disclosure of which and all transactions made under the Client's Password applicable to the relevant user Account are the Client's responsibility. The Company recommends remembering the passwords and do not write them down or enter them in any means that can be seen by others. The Client undertakes to make these requirements and recommendations known to and apply them to all its representatives who have or will have access to the Client's User Account.

8.8 Pagal šią Sutartį gautų Kliento (ir (ar) jo atstovų, darbuotojų) ir su Klientu susijusių fizinių asmenų asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė. Tokie Bendrovės gauti asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti viešai skelbiamoje Bendrovės privatumo politikoje.     

8.8 The Company shall be the controller of the personal data of the Client (and (or) its representatives, employees) and natural persons related to the Client received under this Agreement. Such personal data received by the Company shall be processed for the purpose of the proper execution of this Agreement. Further information on the processing of personal data can be found in the Company's publicly available privacy policy.     

9. DRAUDŽIAMA VEIKLA

9. PROHIBITED ACTIVITIES

9.1 Klientui naudojantis Bendrovės paslaugomis draudžiama:

9.1 When using the Company's services, the Client is prohibited:

9.1.1 nesilaikyti Sutarties, jos priedų, įstatymų arba kitų teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant, teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, reikalavimų;

9.1.1 to fail to comply with the requirements of the Agreement, the annexes thereto, laws or other legislation, including, but not limited to, legislation governing the prevention of money laundering and terrorist financing;

9.1.2 pažeisti Bendrovės ir trečiųjų asmenų teises į jiems priklausančius prekių ženklus, autorines teises, komercines paslaptis ir kitas intelektinės nuosavybės teises;

9.1.2 to infringe the Company's and third parties' rights to their trademarks, copyrights, trade secrets and other intellectual property rights;

9.1.3 teikti Bendrovei melagingą, klaidinančią, neteisingą informaciją, atsisakyti pateikti informaciją arba atsisakyti atlikti veiksmus, kurių pagrįstai prašo Bendrovė;

9.1.3 to provide the Company with false, misleading, or incorrect information, to refuse to provide information, or to refuse to perform actions reasonably requested by the Company;

9.1.4 teikti tretiesiems asmenims melagingą, klaidinančią ar neteisingą informaciją apie Bendrovę ir bendradarbiavimą su Bendrove;

9.1.4 to provide false, misleading, or incorrect information about the Company and cooperation with the Company to third parties;

9.1.5 priimti arba atlikti Mokėjimo pervedimus neteisėtu būdu įgytais pinigais, jeigu Klientas apie tai žinojo arba turėjo žinoti;

9.1.5 to accept or make Payment Transfers using illegally obtained money, if the Client knew or should have known about it;

9.1.6 naudotis Bendrovės paslaugomis tokiu būdu, kuriuo Bendrovei arba kitiems tretiesiems asmenims sukeliami nuostoliai, atsakomybė arba kitos neigiamos teisinės, finansinės pasekmės arba yra padaroma žala dalykinei reputacijai;

9.1.6 to use the Company's services in such a way as to cause loss, liability or other adverse legal, financial, or reputational consequences to the Company or other third parties;

9.1.7 platinti kompiuterinius virusus ir imtis kitų veiksmų, kurie galėtų sutrikdyti Sistemos darbą, pakenkti arba sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Sistemai, Bendrovės įrangai arba informacijai;

9.1.7 to spread computer viruses and take any other actions that could disrupt the operation of the System, damage or destroy information and cause other damage to the System, Company's equipment, or information;

9.1.8 imtis bet kokių kitų tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Bendrovės paslaugų teikimą Klientui arba tretiesiems asmenims, arba sutrikdytų Sistemos veikimą;

9.1.8 to take any other deliberate action that would disrupt the provision of the Company's services to the Client or to third parties, or disrupt the operation of the System;

9.1.9 turėti daugiau negu vieną Paskyrą, registruoti Paskyrą netikru vardu arba registruoti Paskyrą kito asmens vardu, neturint tam įgaliojimo, registruoti Paskyrą naudojantis asmenų (tinklapių), teikiančių anoniminių telefonų numerių arba el. pašto adresų paslaugas, paslaugomis;

9.1.9 to have more than one User Account, to register the User Account under a false name or to register the User Account in the name of another person without authorisation, to register the User Account using the services of persons (websites) providing anonymous telephone numbers or email addresses;

9.1.10 teikti įstatymų arba kitų teisės aktų uždraustas arba viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujančias paslaugas;

9.1.10 to provide services prohibited by law or other legal acts or contrary to public order and good morals;

9.1.11 jungtis prie Sistemos anonimiškai (per viešuosius tarpinius (angl. proxy) serverius ir pan.);

9.1.11 connect to the System anonymously (via public proxy servers, etc.);

9.1.12 atskleisti Slaptažodžius ir kitokius Mokėjimo priemonių personalizuotus saugumo požymius tretiesiems asmenims ir leisti kitiems asmenims naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis Kliento vardu.

9.1.12 disclose Passwords and other Personalized Security Credentials of the Payment Instruments to third parties and allow other persons to use the services provided by the Company on behalf of the Client.

9.2 Visus tiesioginius nuostolius, baudas ir kitas pinigines sankcijas, skirtas Bendrovei dėl Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, šios Sutarties 9.1 p. nustatytų draudimų, nesilaikymo ar pažeidimo dėl Kliento kaltės, privalo atlyginti Klientas.

9.2 All direct damages, fines and other monetary penalties imposed on the Company as a result of the Company's breach of the Agreement, including but not limited to breach of the prohibitions set out in clause 9.1 of this Agreement, due to the Client's fault, shall be reimbursed by the Client.

9.3 Klientas yra atsakingas ir įsipareigoja atlyginti bet kokius nuostolius, kuriuos patyrė Bendrovė, kiti Bendrovės Klientai ir tretieji asmenys, Klientui naudojantis Bendrovės paslaugomis ir pažeidus šią Sutartį (įskaitant bet kokius jos priedus) ir (ar) taikytinus teisės aktų reikalavimus.

9.3 The Client shall be liable for and undertake to indemnify the Company, the Company's other Clients and third parties against any loss suffered as a result of the Client's use of the Company's services and breach of this Agreement (including any annexes hereto) and (or) any applicable legal requirements.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

10. VALIDITY, AMENDMENT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

10.1 Sutartis įsigalioja užregistravus Klientą Sistemoje, Klientui ir (ar) Kliento atstovui susipažinus su šios Sutarties sąlygomis ir elektroniniu būdu išreiškus savo sutikimą jų laikytis. Sutartis galioja neterminuotai. Kliento užregistravimas Sistemoje reiškia Kliento patvirtinimą, kad Klientas sutinka su Sutarties sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis.

10.1 The Agreement shall come into force upon registration of the Client in the System, the Client and (or) the Client's representative becoming familiar with the terms and conditions of this Agreement and expressing their consent to be bound by them electronically. The Agreement is valid for an indefinite period of time. The Client's registration on the System constitutes the Client's acknowledgement that the Client accepts and agrees to be bound by the terms of the Agreement.

10.2 Klientas (fizinis asmuo, vartotojas) turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos atsisakyti Sutarties, išsiųsdamas Bendrovei pranešimą dėl Sutarties atsisakymo vienu iš Sutarties 12.4.1 – 12.4.2 p. nurodytų būdų. Bendrovė, kol nėra pasibaigęs terminas Sutarčiai atsisakyti, gali pradėti vykdyti Sutartį tik su Kliento (vartotojo) sutikimu. Mokėjimo nurodymo pateikimas, kitos Mokėjimo operacijos ar paslaugos inicijavimas laikomas Kliento (vartotojo) sutikimu, išreikštu konkliudentiniais veiksmais, pradėti vykdyti Sutartį. Klientui (vartotojui) pasinaudojus savo teise atsisakyti Sutarties, yra numatytas 3 (trijų) darbo dienų terminas atsiskaitymui su Bendrove už faktiškai pagal Sutartį suteiktas Mokėjimo paslaugas, jeigu tokių paslaugų teikimui buvo taikomi įkainiai. 

10.3 The Client (natural person, consumer) shall have the right to withdraw from the Agreement within 14 (fourteen) calendar days from the date of conclusion of the Agreement by sending the Company a notice of withdrawal from the Agreement in one of the ways specified in clauses 12.4.1 to 12.4.2 of the Agreement. The Company may, before the expiry of the withdrawal period, commence execution of the Agreement only with the consent of the Client (Consumer). Submission of a Payment Order, initiation of another Payment Transaction or service shall be deemed to be the Client's (Consumer's) consent, expressed by means of an affirmative act, to the commencement of execution of the Agreement. If the Client (Consumer) exercises his/her right to withdraw from the Agreement, there is a deadline of 3 (three) business days to settle with the Company for the Payment services actually provided under the Agreement, if fees were applied to the provision of such services.

10.3 Bendrovė turi teisę pakeisti Sutartį ir (ar) kitus su ja susijusius dokumentus apie atitinkamus pakeitimus informuodama Klientą ne vėliau kaip prieš (i) 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki planuojamų pakeitimų įsigaliojimo dienos, jeigu Klientas yra fizinis asmuo (vartotojas), (ii) 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki planuojamų pakeitimų įsigaliojimo dienos, jeigu Klientas yra juridinis asmuo. Informacija apie Sutarties pakeitimus yra išsiunčiama Klientui asmeniškai nurodytu elektroninio pašto adresu ir yra viešai paskelbiama Bendrovės internetinėje svetainėje. Laikoma, kad Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Bendrovei nepraneša, jog su pakeitimais nesutinka. Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokių papildomų mokesčių nutraukti Sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai. Klientui nepasinaudojus teise nutraukti Sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, laikoma, kad Klientas sutinka su atliktais pakeitimais.

10.3 The Company shall have the right to amend the Agreement and (or) other documents related thereto by informing the Client of the relevant amendments at least (i) 60 (sixty) calendar days prior to the effective date of the planned amendments, if the Client is a natural person (consumer), and (ii) 30 (thirty) calendar days prior to the effective date of the planned amendments, if the Client is a legal entity. Information on amendments to the Agreement shall be sent to the Client personally to the e-mail address indicated and shall be made publicly available on the Company's website. The Client shall be deemed to have accepted the amendments unless the Client notifies the Company of his/her disagreement with the amendments prior to the effective date of the amendments. The Client shall have the right to terminate the Agreement without delay and without any additional charges before the date on which the amendments become effective. If the Client does not exercise the right to terminate the Agreement before the date on which the amendments come into force, the Client shall be deemed to have accepted the amendments.

10.4 Tais atvejais, kai Sutarties pakeitimais yra (i) gerinamos paslaugų teikimo sąlygos, (ii) ištaisomos rašybos, gramatikos klaidos, kurios neturi jokios įtakos Kliento padėčiai, netaikoma nuostata dėl išankstinio įspėjimo, nurodyta 10.3 p.

10.4 Where amendments to the Agreement (i) improve the terms and conditions of the services, (ii) correct spelling or grammatical errors which do not affect the Client's position in any way, the prior notice provision set out in clause 10.3 shall not apply.

10.5 Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ir rašytiniu Šalių susitarimu.

10.5 The terms and conditions of the Agreement may also be amended by written agreement of the Parties.

10.6 Klientas norėdamas pakeisti paslaugų naudojimo sąlygas (pvz., pridėti papildomą naudotoją prie Elektroninių pinigų sąskaitos, užsakyti papildomas paslaugas ir pan.), kurias Bendrovė leidžia pakeisti, turės atlikti Bendrovės nurodytus veiksmus (pvz., atlikti pakeitimus Bendrovės  Sistemoje ir (ar) Kliento Paskyroje, susitarti dėl individualių sąlygų, užpildyti papildomą klausimyną ir pan.). Atlikęs visus Bendrovės reikalaujamus veiksmus, Klientas galės nuo to momento, kai Bendrovė sudarys atitinkamą galimybę, naudotis užsisakyta paslauga su šiais pakeitimais.

10.6 In order to change the terms and conditions of use of the services (e.g. to add an additional user to the Electronic Money Account, to order additional services, etc.), which the Company allows to be changed, the Client will have to perform the actions specified by the Company (e.g. to make changes to the Company's System and (or) the Client's User Account, to agree on individual terms and conditions, to fill in an additional questionnaire, etc.). After completing all the actions required by the Company, the Client will be able to use the subscribed service with these changes from the moment the Company makes it available.

10.7 Įsigaliojus Sutarties pakeitimams, ankstesnės Sutarties (konkrečių jos sąlygų) redakcijos netenka galios.

10.7 Upon the entry into force of amendments to the Agreement, the previous versions of the Agreement (the specific terms of the Agreement) shall cease to have effect.

10.8 Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėdamas apie tai Bendrovę ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Klientui nutraukiant Sutartį, Bendrovė Kliento nurodytu elektroninio paštu adresu nemokamai pateikia informaciją apie Mokėjimo operacijas, įvykdytas Kliento Elektroninių pinigų sąskaitoje per paskutinius 36 (trisdešimt šešis) mėnesius, o jeigu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjo mažiau negu 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, – per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

10.8 The Client shall have the right to unilaterally terminate the Agreement by giving the Company not less than 30 (thirty) calendar days' notice. Upon termination of the Agreement by the Client, the Company shall provide, free of charge, to the e-mail address specified by the Client, information on the Payment Transactions executed in the Client's Electronic Money Account during the last 36 (thirty-six) months, and if less than 36 (thirty-six) months have elapsed since the date of the Agreement's entry into force, during the entire period of validity of the Agreement.

10.9 Kliento teisė vienašališkai nutraukti Sutartį nėra absoliuti – Sutartyje ir teisės aktuose nustatytais atvejais Bendrovė turi teisę (pareigą) neleisti nutraukti Sutarties ir uždaryti Elektroninių pinigų sąskaitą (pvz., tais atvejais, jeigu Elektroninių pinigų sąskaita yra areštuota, jai taikomi kiti ribojimai, Mokėjimo paslaugų teikimas yra integruotas į kito subjekto paslaugas (galimybė investuoti sutelktinio finansavimo platformoje), kita).

10.9 The Client's right to unilaterally terminate the Agreement is not absolute - in the cases provided for in the Agreement and in the legislation, the Company shall have the right/obligation not to allow the termination of the Agreement and to close the Electronic Money Account (e.g., if the Electronic Money Account is under seizure, subject to other restrictions, if the provision of the Payment services is integrated into the services of another entity (the possibility of investing on a crowdfunding platform), etc.).

10.10 Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį esant šiems Sutarties nutraukimo pagrindams:

10.10 The Company shall have the right to unilaterally terminate the Agreement on the following grounds for termination:

10.10.1 Klientas padaro esminį Sutarties pažeidimą ir jo nepašalina;

10.10.1 the Client commits a material breach of the Agreement and fails to remedy it;

10.10.2cKlientas vengia pateikti Bendrovei informaciją, kuri yra būtina Sutarčiai tinkamai vykdyti;

10.10.2 the Client avoids providing the Company with information necessary for the proper execution of the Agreement;

10.10.3 paaiškėja, kad Klientas, sudarydamas Sutartį arba vėliau, pateikė Bendrovei neteisingą arba klaidinančią informaciją;

10.10.3 it becomes apparent that the Client has provided false or misleading information to the Company at the time of entering into the Agreement or subsequently;

10.10.4 paaiškėja, kad Klientas užsiima Bendrovei nepriimtina veikla, neteisėta veikla, yra susijęs su pinigų plovimo ir (ar) terorizmo finansavimu;

10.10.4 it becomes apparent that the Client is engaged in activities that are unacceptable to the Company, is engaged in illegal activities, or is involved in money laundering and (or) financing of terrorism;

10.10.5 Kliento atlikti veiksmai pakenkė arba galėjo pakenkti Bendrovės reputacijai;

10.10.5 the Client's actions have damaged or may have damaged the Company's reputation;

10.10.6 1 (vienerius) kalendorinius metus Elektroninių pinigų sąskaitoje nebuvo vykdomos operacijos (operacijomis nelaikomas automatinis įkainio nurašymas nuo Elektroninių pinigų sąskaitos, jeigu toks automatinis įkainio nurašymas taikomas);

10.10.6 for 1 (one) calendar year, no transactions have been carried out in the Electronic Money Account (operations are not considered automatic debit of the fee from the Electronic Money Account, if such automatic debit of the fee is applicable);

10.10.7 Elektroninių pinigų sąskaitoje yra susidariusi skola Bendrovei ir ji nepadengiama ilgiau kaip 2 (du) mėnesius;

10.10.7 the Electronic Money Account is in debt to the Company and has been outstanding for more than 2 (two) months;

10.10.8 Bendrovė gavo tokį įpareigojimą nutraukti Sutartį iš teisėsaugos ar kitų valstybinių institucijų;

10.10.8 the Company has received such an order to terminate the Agreement from law enforcement or other public authorities;

10.10.9 egzistuoja kitos Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nurodytos svarbios priežastys, sudarančios pagrindą nutraukti Sutartį. Jeigu Klientas yra juridinis asmuo,  Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ir esant bet kokioms kitoms priežastims, kurios, Bendrovės manymu, eliminuoja tolesnio bendradarbiavimo pagal Sutartį galimybę.

10.10.9 there are other compelling reasons, as specified in the Agreement and (or) in the legislation, for termination of the Agreement. If the Client is a legal entity, the Company shall have the right to unilaterally terminate the Agreement, and in the case of any other reasons which, in the opinion of the Company, eliminate the possibility of further cooperation under the Agreement.

10.11 Bendrovė, ketindama nutraukti Sutartį, pateikia Klientui pranešimą apie planuojamą Sutarties nutraukimą raštu, elektroniniu paštu, per Kliento Paskyrą ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu ne vėliau kaip prieš (i) 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki nutraukimo dienos, jeigu Klientas yra fizinis asmuo (vartotojas), (ii)      30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki nutraukimo dienos, jeigu Klientas yra juridinis asmuo.

10.11 If the Company intends to terminate the Agreement, the Company shall provide the Client with a notice of intended termination of the Agreement in writing, by e-mail, through the Client's User Account or by any other method chosen by the Company at least (i) sixty (60) calendar days prior to the effective date of the termination in the case of a Client who is a natural person (a consumer), and (ii) thirty (30) calendar days prior to the effective date of the termination in the case if Client is a legal entity.

10.12 Tais atvejais, kai paaiškėja, kad Klientas, naudodamasis Elektroninių pinigų sąskaita arba naudodamasis Bendrovės teikiamomis Mokėjimo paslaugomis vykdo nusikalstamą ir (arba) neteisėtą veiką ir Bendrovė turi pagrįstus įrodymus, Bendrovė turi teisę nutraukti Sutartį nedelsiant ir apie tai raštu informuodama Klientą. Pranešimas apie Sutarties nutraukimą Klientui yra išsiunčiamas Kliento nurodytu elektroniniu paštu ir tuo pačiu pateikiamas Kliento Paskyroje, nurodant konkrečią Sutarties nutraukimo datą.

10.12 In cases where it appears that the Client is committing a criminal and (or) illegal act by using the Electronic Money Account or by using the Payment services provided by the Company and the Company has reasonable evidence, the Company shall have the right to terminate the Agreement immediately by informing the Client in writing. The notice of termination shall be sent to the Client at the email address provided by the Client and shall be simultaneously displayed in the Client's User Account, indicating the specific date of termination.

10.13 Sutarties nutraukimo atveju Bendrovė iš Klientui priklausančių išmokėti pinigų išskaičiuoja Kliento mokėtinas sumas valstybei ar tretiesiems asmenims sumokėtas baudas, netesybas, nuostolius ir kitas sumas, kurias Bendrovė patyrė ar sumokėjo dėl Kliento kaltės. Tuo atveju, jei Kliento Elektroninių pinigų sąskaitoje trūksta lėšų padengti visas šiame punkte nurodytas sumas, Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo Bendrovės pareikalavimo pervesti nurodytas sumas į Bendrovės nurodytą sąskaitą. Jei Bendrovė atgauna dalį tretiesiems asmenims sumokėtų sumų atgautas sumas Bendrovė nedelsiant grąžina Klientui.

10.13 In the event of termination of the Agreement, the Company shall deduct from the monies due to the Client any amounts payable by the Client to the State or to third parties in respect of fines, penalties, damages, and other amounts incurred or paid by the Company as a result of the fault of the Client. In the event that the Client's Electronic Money Account is insufficient to cover all amounts referred to in this clause, the Client undertakes to transfer the amounts referred to in this clause to the account specified by the Company no later than within 3 (three) Business Days of the Company's request. If the Company recovers part of the amounts paid to third parties, the Company shall immediately return the recovered amounts to the Client.

10.14 Sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo visų įsipareigojimų Bendrovės atžvilgiu, atsiradusių iki Sutarties nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo.

10.14 Termination of the Agreement shall not relieve the Client from the due performance of all obligations towards the Company arising prior to the date of termination.

10.15 Bendrovei nutraukus su Klientu šią Sutartį, Kliento Elektroniniai pinigai išperkami šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

10.15 In the event of termination of this Agreement by the Company with the Client, the Client's Electronic Money shall be redeemed in accordance with the procedures defined in this Agreement.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11. LIABILITY OF THE PARTIES

11.1 Bendrovės atsakomybė už neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas Mokėjimo operacijas:

  1. 1 The Company's liability for non-executed or improperly executed Payment Transactions:

11.1.1 jeigu Klientas, kaip Mokėtojas, nustatyta tvarka pateikė Mokėjimo nurodymą ir nėra objektyvių kliūčių pateiktam Mokėjimo nurodymui vykdyti, Bendrovė atsako už tinkamą tokio Mokėjimo nurodymo įvykdymą;

11.1.1 if the Client, as Payer, has submitted a Payment Order in accordance with the prescribed procedure and there are no objective obstacles to the execution of the submitted Payment Order, the Company shall be liable for the proper execution of such Payment Instruction;

11.1.2 tais atvejais, jeigu Bendrovė gali įrodyti, kad Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo lėšas, kurioms pervesti buvo inicijuota atitinkama Mokėjimo operacija, atsakomybės našta pereina Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, t. y. jis atsakingas Gavėjui už tinkamą tokios Mokėjimo operacijos įvykdymą;

11.1.2 in cases where the Company can prove that the Recipient's payment service provider has received the funds for which the relevant Payment Transaction has been initiated, the burden of liability shall be shifted to the Recipient's payment service provider, i.e. it shall be liable to the Recipient for the proper execution of such Payment Transaction;

11.1.3 jeigu Klientas yra Gavėjas ir Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas gali Bendrovei įrodyti, kad pastaroji gavo lėšas, tuomet Bendrovė atsako Klientui, kaip Gavėjui, už tinkamą Mokėjimo operacijos įvykdymą;

11.1.3 if the Client is the Recipient and the Payer's payment service provider is able to prove to the Company that the latter has received the funds, then the Company shall be liable to the Client, as the Recipient, for the proper execution of the Payment Transaction;

11.1.4 tais atvejais, jeigu Bendrovei, kaip Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui, tenka atsakomybė pagal Sutarties 11.1.1 p., Bendrovė įsipareigoja nedelsdama grąžinti Klientui, kaip Mokėtojui, neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos Mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkurti tokį Elektroninių pinigų sąskaitos, nuo kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jeigu netinkamai įvykdyta Mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta. Pažymėtina, kad ši nuostata taikoma ir tais atvejais, jeigu Klientas inicijavo Mokėjimo operaciją per mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėją;

11.1.4 in cases where the Company, as the Payer's payment service provider, is liable pursuant to clause 11.1.1 of the Agreement, the Company undertakes to immediately refund to the Client, as the Payer, the amount of the Payment Transaction that has not been executed or that has been executed improperly, and, where applicable, to reinstate the Electronic Money Account from which the amount has been debited to its balance that would have been available had the improperly executed Payment Transaction not been executed. It should be noted that this provision shall also apply if the Client initiated the Payment Transaction through a payment initiation service provider;

11.1.5 tais atvejais, jeigu Bendrovei, kaip Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, tenka atsakomybė pagal Sutarties 11.1.3 p., Bendrovė įsipareigoja nedelsdama įskaityti Mokėjimo operacijos sumą į Kliento, kaip Gavėjo, Elektroninių pinigų sąskaitą ir (arba) sudaryti Klientui galimybę ja disponuoti. Jeigu Bendrovė, gavusi Klientui skirtos Mokėjimo operacijos sumą, negali jos įskaityti į Kliento Elektroninių pinigų sąskaitą, Bendrovė nedelsdama, ne vėliau kaip per 2 (dvi) Darbo dienas, grąžina Mokėtojui Mokėjimo operacijos sumą; 

11.1.5 in cases where the Company, as the Recipient's payment service provider, is liable pursuant to clause 11.1.3 of the Agreement, the Company shall immediately credit the amount of the Payment Transaction to the Client's Electronic Money Account as the Recipient and (or) make it available to the Client. If the Company, having received the amount of the Payment Transaction for the Client, is unable to credit the amount of the Payment Transaction to the Client's Electronic Money Account, the Company shall promptly return the amount of the Payment Transaction to the Payer within 2 (two) Business Days at the latest;

11.1.6 tais atvejais, jeigu Klientas pateikia prašymą dėl neatliktos arba netinkamai atliktos Kliento inicijuotos Mokėjimo operacijos, Bendrovė nedelsdama imasi priemonių išsiaiškinti priežastis ir praneša Klientui tyrimo rezultatus. Bendrovė už tai nereikalauja jokio mokesčio iš Kliento;

11.1.6 in the event that the Client submits a request regarding a Payment Transaction initiated by the Client that has not been executed or has not been executed properly, the Company shall immediately take steps to investigate the reasons for the failure to do so and shall notify the Client of the results of the investigation. The Company shall not charge the Client any fee for this;

11.1.7 Kliento pranešimas dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos Mokėjimo operacijos turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo tos dienos, kurią buvo neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Mokėjimo operacija. Bendrovė turi teisę atsisakyti grąžinti neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos Mokėjimo operacijos sumą, jeigu Kliento pranešimas apie tokią operaciją yra pateiktas, praleidus šiame punkte nustatytus terminus;

11.1.7 the Client's notification of a Payment Transaction that has not been executed or executed improperly must be made no later than 13 (thirteen) months from the date on which the Payment Transaction was not executed or executed improperly. The Company shall be entitled to refuse to refund the amount of an outstanding or incorrectly executed Payment Transaction if the Client's notification of such a transaction is made after the time limits defined in this clause have been exceeded;

11.1.8 Bendrovė grąžina neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos Mokėjimo operacijos sumą Klientui ir tais atvejais, jeigu Bendrovė pati, be Kliento pranešimo, sužino apie tokią Mokėjimo operaciją, nebent toks faktas Bendrovei tampa žinomas, praėjus šios Sutarties 11.1.7 p. nustatytiems terminams;

11.1.8 the Company shall refund the amount of the non-executed or improperly executed Payment Transaction to the Client even if the Company itself, without the Client's notification, becomes aware of such Payment Transaction, unless such fact becomes known to the Company after the expiration of the time limits set out in clause 11.1.7 of this Agreement;

11.1.9aukščiau įvardytais atsakomybės atvejais Bendrovė įsipareigoja grąžinti Klientui įkainį, sumokėtą už neįvykdytą ar netinkamai įvykdytą Mokėjimo operaciją, tuo atveju jeigu toks įkainis buvo pritaikytas. 

11.1.9 in the above cases of liability, the Company undertakes to refund to the Client the fee paid for the non-executed or improperly executed Payment Transaction, in case such fee was applied.

11.2 Sutarties 11.1.1 – 11.1.9 p. nuostatos netaikomos, jeigu Klientas yra juridinis asmuo. Bendrovė atsako Klientui, kaip juridiniam asmeniui, tik tais atvejais, jeigu Bendrovės veiksmai, kuriems būdingas didelis neatsargumas arba tyčia, nulėmė Mokėjimo operacijos neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą. Klientas (juridinis asmuo), manydamas, kad Bendrovė yra atsakinga už neįvykdytą ar netinkamai įvykdytą Mokėjimo operaciją, turi per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią buvo inicijuota Mokėjimo operacija, pateikti Bendrovei pranešimą dėl tokios Mokėjimo operacijos. Bendrovė turi teisę atsisakyti grąžinti neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos Mokėjimo operacijos sumą, jeigu Kliento pranešimas apie tokią operaciją yra pateiktas, praleidus šiame punkte nustatytus terminus.

11.2 The provisions of clauses 11.1.1 - 11.1.9 of the Agreement shall not apply if the Client is a legal entity. The Company shall be liable to the Client as a legal entity only if the Company's actions, characterised by gross negligence or wilful intent, have caused the non-execution or improper execution of the Payment Transaction. The Client (legal entity), believing that the Company is liable for the non-execution or improper execution of a Payment Transaction, shall, within 30 (thirty) calendar days from the date on which the Payment Transaction was initiated, submit a notification to the Company in respect of such Payment Transaction. The Company shall have the right to refuse to refund the amount of an outstanding or improperly executed Payment Transaction if the Client's notification of such Payment Transaction is made after the time limits set out in this clause have been exceeded.

11.3 Šalių atsakomybė už neautorizuotas Mokėjimo operacijas:

11.3 Liability of the Parties for unauthorised Payment Transactions:

11.3.1 Bendrovė, gavusi Kliento pranešimą dėl neautorizuotos Mokėjimo operacijos (arba Bendrovei pačiai apie tokią operaciją sužinojus) ir įsitikinus, kad tokios operacijos įvykdymas nėra nulemtas Kliento tyčios, didelio neatsargumo ar nesąžiningumo, nedelsdami, ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos, sugrąžina Klientui neautorizuotos Mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkuria tokį Elektroninių pinigų sąskaitos, nuo kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota Mokėjimo operacija nebūtų buvusi įvykdyta, išskyrus Sutartyje nustatytus atvejus, kai Klientui tenka atsakomybė už neautorizuotą Mokėjimo operaciją;

11.3.1 The Company, upon receipt of the Client's notification of an unauthorised Payment Transaction (or upon the Company's own knowledge of such a transaction) and upon being satisfied that the execution of such a transaction is not due to the Client's intent, gross negligence or bad faith, shall promptly, and not later than the end of the next Business Day, return to the Client the amount of the unauthorised Payment Transaction and, where applicable, restore the balance of the Electronic Money Account from which the amount was debited to the balance that would have existed had the unauthorised Payment Transaction not been executed, except in the cases set out in the Agreement in which the Client shall be liable for the unauthorised Payment Transaction;

11.3.2Jeigu Klientas yra fizinis asmuo (vartotojas), jam tenka nuostoliai iki 50 (penkiasdešimties) eurų, atsiradę dėl neautorizuotos Mokėjimo operacijos, kai šie nuostoliai patirti dėl: (i) prarastos ar pavogtos Mokėjimo priemonės panaudojimo; (ii) neteisėto Mokėjimo priemonės pasisavinimo (pvz., Klientas, praradęs mokėjimo priemonę ar jos Personalizuotus saugumo požymius, Sutartyje nustatyta tvarka neinformuoja Bendrovės apie tokius įvykius ir neinicijuoja mokėjimo priemonės blokavimo). Jeigu Klientas yra juridinis asmuo, ja netaikomas šiame Sutarties punkte nurodytas nuostolių sumos ribojimas – Klientui (juridiniam asmeniui) tenka visi nuostoliai;

11.3.2 if the Client is a natural person (consumer), he/she shall be liable for losses of up to EUR 50 (fifty) resulting from an unauthorised Payment Transaction, where such losses are caused by: (i) the use of a lost or stolen Payment Instrument; (ii) the unlawful appropriation of a Payment Instrument (e.g., the Client, having lost the Payment Instrument or its Personalised Security Credentials, does not inform the Company of such events and does not initiate the blocking of the Payment Instrument in accordance with the procedure set out in the Agreement). If the Client is a legal entity, it shall not be subject to the limitation of the amount of losses referred to in this clause of the Agreement - the Client (legal entity) shall bear all losses;

11.3.3 Klientas atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu paaiškėtų, kad Klientas iki Mokėjimo operacijos įvykdymo negalėjo pastebėti Mokėjimo priemonės praradimo, vagystės ar neteisėto pasisavinimo (nebent Bendrovė nustatytų, jog Klientas veikė nesąžiningai) arba kad Bendrovės veiksmai (pvz., nesavalaikis Mokėjimo priemonės blokavimas) nulėmė nuostolių atsiradimą;

11.3.3 the Client shall be exempt from liability if it turns out that the Client could not have noticed the loss, theft, or misappropriation of the Payment Instrument prior to the execution of the Payment Transaction (unless the Company establishes that the Client acted in bad faith) or that the Company's actions (e.g., the untimely blocking of the Payment Instrument) have caused the loss to occur;

11.3.4 Klientas taip pat būtų atleistas nuo atsakomybės ir tuo atveju, jeigu neautorizuota Mokėjimo operacija būtų įvykdyta po Kliento pranešimo apie Mokėjimo priemonės ar Personalizuotų saugumo požymių praradimą pateikimo šioje Sutartyje nustatyta tvarka, nebent Bendrovė nustatytų, kad Klientas veikė nesąžiningai;

11.3.4 The Client shall also be exempt from liability if the unauthorised Payment Transaction is executed after the Client has notified the Company of the loss of the Payment Instrument or Personalised Security Credentials in accordance with the procedures defined in this Agreement, unless the Company determines that the Client acted in bad faith;

11.3.5 Klientas prisiima visus nuostolius, atsiradusius dėl neautorizuotos Mokėjimo operacijos, jeigu jis juos patyrė, nesąžiningai veikdamas, arba dėl didelio neatsargumo ar tyčios neįvykdęs vienos ar kelių Lietuvos Respublikos Mokėjimų įstatymo 34 straipsnyje nustatytų pareigų, t. y. (i) naudodamasis Mokėjimo priemone, nesilaikė sąlygų, reglamentuojančių mokėjimo priemonės naudojimą, (ii) sužinojęs apie Mokėjimo priemonės praradimą, vagystę, neteisėtą pasisavinimą ar neautorizuotą jos naudojimą, nepranešė Bendrovei šioje Sutartyje nustatytu terminu ir tvarka. Tokiais atvejais netaikomas Sutarties 11.3.2 p. nustatytas nuostolių sumos ribojimas.

11.3.4 The Client shall bear all losses incurred as a result of an unauthorised Payment Transaction, if the Client has incurred such losses as a result of dishonesty, or gross negligence or intentional failure to comply with one or more of the obligations set out in Article 34 of the Law on Payments of the Republic of Lithuania, i.e. (i) by using the Payment Instrument, failed to comply with the terms and conditions governing the use of the Payment Instrument, (ii) by failing to notify the Company within the time limit and in the manner defined in this Agreement, after becoming aware of the loss, theft, misappropriation or unauthorised use of the Payment Instrument. In such cases, the limitation on the amount of loss set out in Clause 11.3.2 of the Agreement shall not apply.

11.4 Bendrovės atsakomybė Klientui, kaip Mokėtojui, už Gavėjo ar per Gavėją inicijuotą Mokėjimo operaciją:

11.4 The Company's liability to the Client, as Payer, for a Payment Transaction initiated by or through the Recipient:

11.4.1 Klientas, kaip Mokėtojas, turi teisę atgauti iš Bendrovės visą Gavėjo ar per Gavėją inicijuotos, autorizuotos ir jau įvykdytos Mokėjimo operacijos sumą, jeigu tenkinamos šios sąlygos: (i) autorizuojant Mokėjimo operaciją, nebuvo nurodyta tiksli Mokėjimo operacijos suma; (ii) Mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjo tikėtis Klientas, kaip Mokėtojas, atsižvelgdamas į savo ankstesnes išlaidas, Sutarties nuostatas ir kitas aplinkybes, išskyrus aplinkybes, susijusias su valiutos keitimu, kai, vykdant Mokėjimo operaciją, buvo taikomas valiutos keitimo kursas;

11.4.1 The Client, as the Payer, shall be entitled to recover from the Company the full amount of the Payment Transaction initiated, authorised and already executed by or through the Recipient, provided that the following conditions are met: (i) the exact amount of the Payment Transaction was not specified when the Payment Transaction was authorised; (ii) the amount of the Payment Transaction is greater than the amount that the Client as Payer could reasonably have expected to receive taking into account its previous expenses, the provisions of the Agreement and other circumstances, except for circumstances relating to currency exchange, where an exchange rate has been applied in the course of a Payment Transaction;

11.4.2 Klientas Bendrovės prašymu privalo pateikti duomenis, patvirtinančius Sutarties 11.4.1 p. nurodytų sąlygų egzistavimą. Jeigu Klientas nepateikia tokių duomenų arba Kliento pateikti duomenys nepatvirtina minėtų sąlygų egzistavimo, Bendrovė turi teisę atsisakyti grąžinti Mokėjimo operacijos sumą;

11.4.2 The Client shall, upon the Company's request, provide data confirming the existence of the conditions referred to in Clause 11.4.1 of the Agreement. If the Client fails to provide such data or if the data provided by the Client does not confirm the existence of the aforementioned conditions, the Company shall have the right to refuse to refund the amount of the Payment transaction;

11.4.3 Klientas, kaip Mokėtojas, neturi teisės į Gavėjo ar per Gavėją inicijuotų Mokėjimo operacijų sumų grąžinimą, jeigu Klientas tiesiogiai davė Bendrovei sutikimą įvykdyti Mokėjimo operaciją ir Bendrovė sutartu būdu pateikė Klientui informaciją apie būsimą Mokėjimo operaciją ar sudarė sąlygas su ja susipažinti, likus ne mažiau kaip 4 (keturioms) savaitėms iki numatyto Mokėjimo operacijos įvykdymo;

11.4.3 the Client, as the Payer, shall not be entitled to a refund of the amounts of Payment Transactions initiated by the Recipient or through the Recipient, provided that the Client has given his/her direct consent to the Company to execute the Payment Transaction and that the Company, in an agreed manner, has provided the Client with the information on the future Payment Transaction or has made it available to the Client in a way which is at least four (4) weeks before the intended execution of the Payment Transaction;

11.4.4 Prašymas dėl autorizuotos Mokėjimo operacijos sumos grąžinimo turi būti pateiktas (i) per 8 (aštuonias) savaites nuo tos dienos, kurią lėšos buvo nurašytos nuo Elektroninių pinigų sąskaitos, jeigu Klientas yra fizinis asmuo (vartotojas) (ii) per 2 (dvi) savaites nuo tos dienos, kurią lėšos buvo nurašytos nuo Elektroninių pinigų sąskaitos, jeigu Klientas yra juridinis asmuo. Bendrovė turi teisę atsisakyti grąžinti autorizuotos Mokėjimo operacijos sumą, jeigu prašymas yra pateiktas, praleidus šiame Sutarties punkte nustatytus terminus;

11.4.4 A request for a refund of the amount of an authorised Payment Transaction must be submitted (i) within 8 (eight) weeks from the date on which the funds were debited from the Electronic Money Account, if the Client is a natural person (consumer) (ii) within 2 (two) weeks from the date on which the funds were debited from the Electronic Money Account, if the Client is a legal entity. The Company shall have the right to refuse to refund the amount of an authorised Payment Transaction if the request is made after the time limits set out in this clause of this Agreement;

11.4.5 Bendrovė, esant aukščiau nurodytoms sąlygoms, gavusi prašymą grąžinti Mokėjimo operacijos sumą, per 5 (penkias) darbo dienų grąžina visą sumą arba nurodo priežastis, dėl kurių atsisako ją grąžinti, o jeigu Klientas yra fizinis asmuo (vartotojas) Bendrovė nurodo ir tokio atsisakymo apskundimo tvarką.

11.4.5 subject to the above conditions, upon receipt of a request for repayment of the amount of a Payment Transaction, the Company shall repay the amount in full within 5 (five) Business Days or shall state the reasons for refusing to repay the amount or, in the case of a Client who is a natural person (a consumer), the Company shall also state the procedure for appealing against the refusal of such a refund.

11.5 Tais atvejais, jeigu Bendrovė netinkamai įvykdė Kliento inicijuotą Mokėjimo operaciją ir (ar) padarė kitą Sutarties pažeidimą, Bendrovė prisiima atsakomybę tik už tiesioginius Kliento nuostolius ir neatsako už netiesioginius Kliento nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas). 

11.5 In the event that the Company has improperly executed a Payment Transaction initiated by the Client and (or) has committed any other breach of the Agreement, the Company shall only be liable for the Client's direct damages and shall not be liable for the Client's indirect damages (including, but not limited to, loss of revenue).

11.6 Klientas privalo visiškai atlyginti Bendrovės nuostolius, patirtus dėl Kliento padaryto Sutarties pažeidimo.

11.6 The Client shall indemnify the Company in full against any damages incurred by the Company as a result of the Client's breach of the Agreement.

11.7 Klientas prisiima visišką atsakomybę už elektroninėmis priemonėmis sudarytas Sutartis, inicijuotas ir įvykdytas Mokėjimo operacijas ir atliktus kitus veiksmus, jeigu Kliento tapatybei identifikuoti buvo panaudotos tinkamos Identifikavimo priemonės.

11.7 The Client assumes full responsibility for the Agreements concluded by electronic means, Payment Transactions initiated and executed and other actions performed, provided that appropriate identification means have been used to identify the Client.

11.8 Bendrovė neatsako už Kliento nuostolius, kuriuos Klientas gali patirti dėl Paskyros, Elektroninių pinigų sąskaitos blokavimo ir (ar) paslaugų teikimo sustabdymo, nebent negalėjimas naudotis Bendrovės paslaugomis būtų nulemtas Bendrovės tyčios ar didelio neatsargumo.

11.8 The Company shall not be liable for the Client's losses that the Client may suffer as a result of the Account, Electronic Money Account blocking and (or) suspension of the provision of services, unless the inability to use the Company's services is due to the Company's intent or gross negligence.

11.9 Bendrovė neatsako tais atvejais, kai neveikė ar netinkamai veikė Kliento pasirinkta Identifikavimo priemonė, Klientas neturėjo telefono, kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos arba ši įranga buvo sugedusi, taip pat tais atvejais, kai Klientas neapsaugojo Slaptažodžio, kitų identifikavimo priemonių ir taip šios priemonės tapo žinomos tretiesiems asmenims.

11.9 The Company shall not be liable in cases where the Client's chosen means of identification was not working or did not work properly, where the Client did not have a telephone, computer, software, or other equipment, or where such equipment was faulty, or where the Client did not protect the Password or other means of identification, so that such means of identification became known to a third party.

11.10 Bendrovė neatsako tais atvejais, kai Klientas negali naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose arba kai tokie gedimai nulėmė informacijos praradimą, iškraipymą ir pan.

11.10 The Company shall not be liable in cases where the Client is unable to use the services provided by the Company due to failures in telecommunication networks or where such failures have caused loss, distortion, of information, etc.

10.11 Bendrovė neatsako tais atvejais, kai Klientas negali naudotis Bendrovės paslaugomis dėl atliekamų techninių darbų ir (ar) sutrikimų, susijusių su Bendrovės naudojamomis informacinėmis technologijomis, šalinimo, išskyrus tuos atvejus, kai tokie trukdžiai tęsiasi ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas ir įvyksta dėl Bendrovės tyčios ar didelio neatsargumo.

11.11 The Company shall not be liable in cases where the Client is unable to use the Company's services due to ongoing technical work and (or) troubleshooting of disruptions related to the Company's information technology, unless such disruptions last for more than 24 (twenty-four) hours and are due to the Company's intent or gross negligence.

11.12 Bendrovė neatsako už finansų įstaigų ir kitų Mokėjimo operacijų vykdymo procese dalyvaujančių subjektų veiksmus ir klaidas, taip pat už neteisėtus kitų trečiųjų asmenų veiksmus.

11.12 The Company shall not be liable for the acts and errors of financial institutions and other entities involved in the process of execution of Payment Transactions, as well as for the unlawful acts of other third parties.

11.13 Bendrovė neatsako už trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas bei jų kokybę, elektroninių sistemų sutrikimus, su kuriais Klientas susiduria prisijungęs prie trečiųjų asmenų sistemų , taip pat Bendrovė neprisiima atsakomybės ir negarantuoja, kad tretieji asmenys įvykdys su Klientu sudaromą sandorį. Bendrovė nenagrinėja pretenzijų dėl trečiųjų asmenų elektroninių sistemų, jų teikiamų paslaugų. Tokios pretenzijos turi būti teikiamos tiesiogiai tretiesiems asmenims.

11.13 The Company shall not be liable for the services provided by third parties and the quality thereof, or for disruptions of electronic systems encountered by the Client when accessing the systems of third parties, and the Company shall not be liable for, and shall not guarantee, that third parties will perform the transaction entered into with the Client. The Company does not deal with any claims regarding third party electronic systems, or the services provided by them. Such claims must be made directly to the third party.

11.14 Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, įrodytų taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka. Klientas apie atsiradusias force majeure aplinkybes, trukdančias įvykdyti Sutartį, privalo raštu pranešti Bendrovei per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos.

11.14 A Party shall be excused from liability for non-performance of the Agreement if it proves that the non-performance of the Agreement is due to force majeure, as evidenced by the applicable law. The Client must notify the Company in writing of the occurrence of force majeure circumstances preventing execution of the Agreement within 10 (ten) calendar days of the occurrence of such circumstances.

12. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

12. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

12.1 Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

12.1 This Agreement is governed by the laws of the Republic of Lithuania.

12.2 Bendrovė siekia visas gautas pretenzijas ir visus ginčus su Klientais išspręsti taikiai, greitai ir Šalims priimtinomis sąlygomis. 

12.2 The Company shall endeavour to resolve all claims received and all disputes with Clients amicably, promptly and on terms acceptable to the Parties.

12.3 Nepavykus ginčo arba kito nesutarimo išspręsti derybų būdu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Bendrovės buveinės vietą. Tuo atveju, jeigu ginčas kyla tarp Bendrovės ir Kliento (vartotojo), taikomos bendrosios teismingumo nuostatos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, t. y. ieškinys gali būti pareiškiamas pagal Kliento (vartotojo) gyvenamąją vietą.

12.3 In case of failure to resolve a dispute or other disagreement by negotiation, the dispute shall be settled in the courts of the Republic of Lithuania according to the place of the Company's registered office. In the event that the dispute arises between the Company and the Client (consumer), the general provisions of jurisdiction set out in the Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania shall be applied, i.e. the action may be brought at the place of residence of the Client (consumer).

12.4 Klientas gali pateikti bet kokią pretenziją ar skundą dėl Bendrovės teikiamų Mokėjimo paslaugų:

12.4 The Client may submit any claim or complaint regarding the Payment services provided by the Company:

12.4.1 atsiųsdamas pranešimą Bendrovės elektroniniu paštu info@blueemi.com;

12.4.1 by sending a notification to the Company's e-mail address info@blueemi.com;

12.4.2 atsiųsdamas paštu ar įteikdamas asmeniškai Bendrovės buveinės adresu Žalgirio g. 94, 3 aukštas, LT-09300, Vilnius, Lietuva.

12.4.2 by sending it via post or delivering it personally to the Company's registered office at Žalgirio St. 94, 3rd  floor, LT-09300, Vilnius, Lithuania.

12.5 Pretenzijoje ar skunde turi būti nurodytos aplinkybės ir jas pagrindžiantys dokumentai, kuriais remiantis formuojama pretenzija ar skundas. 

12.5 The claim or complaint shall define the circumstances and supporting documents on which the claim or complaint is based.

12.6 Pretenziją ar skundą Klientas Bendrovei turi pateikti ne vėliau kaip  per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo apie savo teisių pažeidimą.

12.6 The Client must submit a claim or complaint to the Company no later than within 3 (three) months from the date on which the Client became aware of the infringement of his/her rights.

12.7 Klientų pretenzijos ar skundai pateikti Bendrovei yra nagrinėjami nemokamai.

12.7 Claims or complaints submitted to the Company by Client shall be investigated free of charge.

12.8 Bendrovė ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) Darbo dienų nuo tokios pretenzijos ar skundo gavimo dienos išnagrinės gautą pretenziją ar skundą bei pateiks Klientui išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą. Išskirtiniais atvejais, kai dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių atsakymo neįmanoma pateikti per 15 (penkiolika) Darbo dienų, Bendrovė pateiks Klientui negalutinį atsakymą, aiškiai nurodydama atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 (trisdešimt penkių) Darbo dienų.

12.8 The Company shall examine the received claim or complaint within 15 (fifteen) Business Days from the date of receipt of such claim or complaint at the latest and shall provide the Client with a detailed, reasoned, and documented response. In exceptional cases where, for reasons beyond the Company's control, it is not possible to provide a response within 15 (fifteen) Business Days, the Company will provide the Client with a provisional response, clearly stating the reasons for the delay in responding to the complaint and the deadline by which the Client will receive a final response. In any event, the time limit for providing a final response shall not exceed 35 (thirty-five) Business Days.

12.9 Klientas, manantis, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, kylančius iš Sutarties ar su ja susijusių santykių, arba Kliento netenkina gautas Bendrovės atsakymas, arba Bendrovė nepateikė atsakymo per 12.8 p. nurodytą terminą, turi teisę:

12.9 The Client who believes that the Company has violated his/her rights or legitimate interests arising out of the Agreement or a related relationship, or the Client is not satisfied with the Company's response, or the Company has failed to respond within the timeframe set out in clause 12.8, shall have the right:

12.9.1 kreiptis į teismą arba;

12.9.1 apply to the court or;

12.9.2 į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją –  Lietuvos banką per 1 (vienus) metus po kreipimosi į Bendrovę. Praleidus šį terminą, dėl to paties ginčo kreiptis į Priežiūros instituciją negalima (sąlyga aktuali Klientui (vartotojui)).

12.9.2 to the Bank of Lithuania, an institution dealing with consumer disputes out of court, within 1 (one) year after contacting the Company. If this period is missed, the same dispute may not be referred to the Supervisory Authority (this clause applies to the Client (consumer)).

12.10 Kliento kreipimasis į Priežiūros instituciją neatima Kliento teisės kreiptis į teismą.  Klientas (vartotojas), vadovaudamasis Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklėse nustatyta tvarka, skundą Priežiūros institucijai galima pateikti faksu, el. paštu (info@lb.lt arba prieziura@lb.lt), per elektroninę finansinių paslaugų vartojimo ginčų nagrinėjimo sistemą bei raštu (adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, arba Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius). Daugiau informacijos galima rasti Priežiūros institucijos interneto svetainėje.

12.10 The Client's application to the Supervisory Authority does not exclude the Client's right to apply to the courts.  The Client (consumer), in accordance with the procedure set out in the Rules on the Processing of Requests, Complaints, Notifications and Servicing of Persons at the Bank of Lithuania, may submit a complaint to the Supervisory Authority by fax, by e-mail (info@lb.lt or prieziura@lb.lt), through the electronic system for the settlement of disputes over financial services consumer disputes, and in writing (at Totorių St. 4, LT-01121 Vilnius, or at Žalgirio St. 90, LT-09303 Vilnius). Further information can be found on the website of the Supervisory Authority.

12.11 Pažymėtina, jog skundo ir ginčo nagrinėjimas Priežiūros institucijoje yra dvi atskiros procedūros, kurias reglamentuoja skirtingi teisės aktai, trunkančios nevienodą laiką, kai atliekami skirtingo pobūdžio veiksmai ir (arba) priimami sprendimai. Priežiūros institucija nagrinėdama skundą atlieka finansų rinkos priežiūrą, o nagrinėdama ginčus tarp vartotojo ir finansų rinkos dalyvio, Priežiūros institucija veikia kaip vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija. Skundą Priežiūros institucijai gali pateikti fiziniai ir juridiniai asmenys, o skundą dėl vartojimo ginčų nagrinėjimo tik fiziniai asmenys, besinaudojantys tam tikra finansine paslauga, kuri jiems buvo suteikta siekiant patenkinti asmeninius, šeimos ar namų ūkio, o ne verslo ar profesinės veiklos poreikius. Daugiau informacijos apie skundų ir ginčų nagrinėjimą galima rasti Priežiūros institucijos interneto svetainėje

12.11 It should be noted that the examination of a complaint and the examination of a dispute by the Supervisory Authority are two separate procedures, governed by different legal acts, lasting for different periods of time, involving different types of actions and (or) decisions. While the Supervisory Authority acts as a supervisor of the financial market when dealing with a complaint, the Supervisory Authority acts as an out-of-court consumer dispute resolution authority when dealing with disputes between a consumer and a financial market participant. Complaints to the Supervisory Authority may be lodged by natural and legal entities, and a complaint concerning consumer disputes may be lodged only by natural persons who use a financial service provided to meet their personal, family or household needs, and not for business or professional purposes. Further information on the handling of complaints and disputes can be found on the website of the Supervisory Authority.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. FINAL PROVISIONS

13.1 Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik Šalių patogumui ir neturi įtakos Sutarties turiniui.

13.1 The section titles in this Agreement are for the Parties' convenience and do not alter the Agreement's content.

13.2 Jei bet kuri šios Sutarties nuostata yra arba gali tapti negaliojančia, neteisėta ir (arba) neįgyvendinama, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui, teisėtumui ir (arba) įgyvendinamumui.

13.2 If any provision of this Agreement is or may become invalid, illegal and/or unenforceable, the validity, legality and/or enforceability of the other provisions of this Agreement shall not be affected.

13.3 Ši Sutartis Sistemoje pateikiama keliomis kalbomis (lietuvių ir anglų). Klientui taikoma Sutartis ta kalba, kuria jis buvo supažindintas registracijos Sistemoje metu.

13.3 This Agreement shall be made available on the System in several languages (Lithuanian and English). The Client shall be bound by the Agreement in the language in which it was familiarised at the time of registration on the System.

13.4 Klientas neturi teisės perduoti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

13.4 The Client shall not be entitled to assign its rights and obligations under this Agreement to any third party without the prior written consent of the Company.

13.5 Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu perduoti teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, jeigu tokiam teisių ir pareigų perdavimui neprieštarauja teisės aktai. Bendrovės teisių ir pareigų perdavimo atveju, Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik laikantis šios Sutarties nuostatų ir informavus Klientą apie būsimus pakeitimus pagal šios Sutarties nuostatas. 

13.5 The Company reserves the right to assign the rights and obligations under this Agreement to third parties at any time without the Client's consent, provided that such assignment of rights and obligations is not contrary to law. In the event of a transfer of the Company's rights and obligations, the terms and conditions of the Agreement may only be amended in accordance with the provisions of this Agreement and by notifying the Client of the forthcoming amendments in accordance with the provisions of this Agreement.

13.6 Sutartyje pateikiamos nuorodos į interneto svetaines ir kiti su Sutartimi susiję dokumentai, pateikiami susipažinimui Sistemoje, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir Klientui yra taikomos nuo šios Sutarties įsigaliojimo. Sutikdamas su šios Sutarties sąlygomis Klientas, be kita ko, patvirtina susipažinimą su visais dokumentais, pateikiamais Sistemoje.

13.6 The links to websites provided in the Agreement and other documents relating to the Agreement which are made available on the System for familiarization shall form an integral part of this Agreement and shall apply to the Client from the date of entry into force of this Agreement. By accepting the terms and conditions of this Agreement, the Client acknowledges, inter alia, its familiarity with all documents available on the System.

13.7 Šios Sutarties aktuali versija ir ankstesnės Sutarties versijos visuomet yra prieinamos Bendrovės internetinėje svetainėje https://blueemi.com/terms-and-conditions. 

13.7 The current version of this Agreement and previous versions of this Agreement are available at all times on the Company's website https://blueemi.com/terms-and-conditions.